Dyrektorka szkoły podstawowej postanowiła zmienić zatrudnienie od 1 września 2022 r. Otóż wraz z rozpoczęciem nowego roku szkolnego podejmie pracę w liceum, czyli w szkole prowadzonej przez powiat. W związku z tym przed upływem kadencji złożyła wypowiedzenie. Posiada ona jeszcze niewykorzystany urlop z ubiegłego roku. Czy trzeba jej wpłacić ekwiwalent, czy można ją skierować na urlop? W jakim wymiarze należy jej naliczyć urlop za 2022 r.?
Odpowiadając na pytanie, przede wszystkim należy podkreślić, że organ prowadzący, czyli w opisanej sytuacji wójt (burmistrz, prezydent miasta), zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 6 prawa oświatowego, w odniesieniu do dyrektora szkoły ma kompetencje do wykonywania czynności z zakresu prawa pracy. Przy czym w opisanej sytuacji włodarz gminy nadal może skorzystać z obowiązującego art. 15gc specustawy o COVID-19. Zgodnie z brzmieniem tej regulacji w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, ogłoszonego z powodu COVID-19, pracodawca może udzielić pracownikowi, w terminie przez siebie wskazanym, bez uzyskania zgody pracownika i z pominięciem planu urlopów, urlopu wypoczynkowego niewykorzystanego przez pracownika w poprzednich latach kalendarzowych, w wymiarze do 30 dni urlopu, a pracownik jest obowiązany taki urlop wykorzystać. Wskazać należy, że od 16 maja 2022 r. zniesiony został stan epidemii, a zaczął obowiązywać stan zagrożenia epidemicznego.