Obowiązki pracownika to nie tylko te wskazane w umowie o pracę. Obowiązki ogólne zostały określone w art. 100 kodeksu pracy (dalej: k.p.). Wynika z niego, że pracownik jest obowiązany wykonywać pracę sumiennie i starannie oraz stosować się do poleceń przełożonych, które dotyczą pracy, jeżeli nie są one sprzeczne z przepisami prawa lub umową o pracę. Ma przy tym obowiązek nie tylko przestrzegać czasu pracy ustalonego u danego pracodawcy czy przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, lecz także respektować zasady współżycia społecznego. W sytuacji, w której pracownik nie przestrzega tych zasad, istnieją podstawy do zastosowania jednej z kar porządkowych określonych w art. 108 k.p. Wynika z niego, że za nieprzestrzeganie przez pracownika:
Pracodawca może stosować karę upomnienia i karę nagany.