Dodatkowe 400 mln zł rocznie otrzyma Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) na działania wspierające zatrudnianie osób z niepełnosprawnościami – zdecydował rząd na ostatnim posiedzeniu.

To efekt uchwały Rady Dialogu Społecznego podjętej w tej sprawie przez strony pracowników oraz pracodawców. Apelowali oni o zmianę ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 573 ze zm.).
Partnerzy społeczni wykorzystali przysługujące RDS uprawnienie do zgłaszania rządowi własnych projektów ustaw – wyjaśnia Marek Kowalski, przewodniczący Federacji Przedsiębiorców Polskich, która była jednym z inicjatorów uchwały.
Miała ona wymusić na rządzie wprowadzenie w drodze ustawowej stałego mechanizmu gwarantującego adekwatny poziom finansowania realizowanych przez PFRON zadań związanych ze wspieraniem zatrudnienia osób z niepełnosprawnościami. W tym celu partnerzy postulowali nowelizację art. 46a ust. 1 pkt 1 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Zgodnie z tym przepisem PFRON otrzymuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadanie, o którym mowa w art. 26a (tj. dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych) – w wysokości do 30 proc. środków zaplanowanych na jego realizację na dany rok. Oznacza to, że przewidziana została jedynie górna granica wysokości dotacji. Partnerzy społeczni chcieli, aby dotacja została określona w wysokości co najmniej 30 proc. kosztów realizacji tego zadania.
Liczymy na to, że za kierunkową decyzją rządu w sprawie dofinansowania PFRON podążą stosowne przepisy w projekcie budżetu państwa, który zostanie przedstawiony pod koniec sierpnia. Mamy nadzieję, że rozwiązanie to – tak, jak wynika to z treści uchwały RDS – będzie miało charakter systemowy i zapewni trwały wzrost budżetowego finansowania zadań PFRON. Działania doraźne przynoszą jedynie krótkotrwały pozytywny efekt – podkreśla Marek Kowalski.
Dodaje, że jest to szczególnie istotne z powodu niekorzystnych trendów na rynku pracy osób z niepełnosprawnościami, wynikających m.in. z nieadekwatnego poziomu finansowania kluczowych instrumentów. ©℗