Strony pracowników oraz pracodawców Rady Dialogu Społecznego wnioskowały o zmianę art. 46a ust. 1 pkt 1 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 573 ze zm.). Zgodnie z tym przepisem Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych otrzymuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadanie, o którym mowa w art. 26a (tj. dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych) – w wysokości do 30 proc. środków zaplanowanych na jego realizację na dany rok. Oznacza to, że została przewidziana jedynie górna granica wysokości dotacji. Jest to mniej niż jeszcze kilkanaście lat temu (do 31 grudnia 2011 r.), kiedy dotacja budżetowa do PFRON wynosiła 55 proc. kosztów realizacji zadania, o którym mowa w art. 26a.
Partnerzy społeczni postulują natomiast nie tyle jej podniesienie, ile przeredagowanie przepisu. Proponują, aby dotacja została określona w wysokości co najmniej 30 proc. wspomnianych kosztów.