Świadczenie przedemerytalne przysługuje osobom, które przed nabyciem prawa do emerytury nie ze swojej winy utraciły zatrudnienie i mają problem ze znalezieniem nowej pracy. Pierwsza grupa kryteriów, które należy spełnić, jest wspólna dla wszystkich osób. Są to:
Druga grupa to warunki indywidualne, które są uzależnione od tego, z jakiej przyczyny doszło do rozwiązania stosunku pracy z pracodawcą. W zależności od tego na prawo do świadczenia mają wpływ: określony wiek, okres zatrudnienia u pracodawcy, staż uprawniający do emerytury.