Przypomnijmy, czego dotyczy sprawa. Ekwiwalent jest zastępczą postacią prawa do urlopu, która przysługuje funkcjonariuszowi w formie pieniężnej, gdy po zakończeniu stosunku służbowego nie może on skorzystać z dni wolnych od pracy. Trybunał Konstytucyjny w wyroku z 30 października 2018 r. (sygn. akt K7/15) podważył wskaźnik, według którego był on obliczany. TK uznał, że art. 115a ustawy o Policji (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 161) jest niezgodny z konstytucją w części, w której przewidywał, że ekwiwalent za jeden dzień niewykorzystanego urlopu powinien być liczony wedle stawki 1/30 części miesięcznego uposażenia funkcjonariusza wraz z dodatkami. Wyrok wszedł w życie 6 listopada 2018 r.
Ustawodawca miał tę kwestię odpowiednio uregulować w przepisach. Zrobił to po niemal dwóch latach od orzeczenia TK i od 1 października 2020 r. obowiązuje specustawa z 14 sierpnia 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach dotyczących wsparcia służb mundurowych nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych, o zmianie ustawy o Służbie Więziennej oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1610). Przyjęto w niej wskaźnik w wysokości 1/21 części miesięcznego uposażenia przysługującego na ostatnio zajmowanym przez funkcjonariusza stanowisku (zmiana oprócz policji dotyczyła także Straży Granicznej i Służby Ochrony Państwa).