Z końcem marca zatrudniliśmy nowego pracownika, dla którego umowę o prowadzenie PPK zawarliśmy 1 lipca. Tego samego dnia pracownik zadeklarował chęć finasowania wpłaty dodatkowej do PPK, w wysokości 2 proc. wynagrodzenia. Pierwszą pensję wypłacimy pracownikowi 28 lipca. Czy wpłaty do PPK naliczone od tego wynagrodzenia możemy przekazać do instytucji finansowej już w dniu wypłaty wynagrodzenia czy musimy czekać do sierpnia? Czy od tego wynagrodzenia powinniśmy już naliczyć pracownikowi finansowaną przez niego wpłatę dodatkową?

Pierwsze wpłaty do PPK powinny zostać naliczone i pobrane już od pierwszego wynagrodzenia wypłaconego pracownikowi po zawarciu w jego imieniu umowy o prowadzenie PPK. Od 4 czerwca tego roku można je przekazywać do instytucji finansowej nawet w tym samym dniu, w którym zostały naliczone i pobrane, ale nie później niż 15. dnia kolejnego miesiąca. Wpłatę dodatkową nalicza się poczynając od wynagrodzenia wypłaconego w miesiącu następującym po miesiącu, w którym uczestnik PPK złożył deklarację wpłaty dodatkowej. W związku z powyższym, w sytuacji opisanej w pytaniu podmiot zatrudniający może przekazać pierwsze wpłaty do PPK już 28 lipca, ale wpłatę dodatkową powinien naliczyć poczynając od wynagrodzenia wypłaconego uczestnikowi PPK w sierpniu.

4 czerwca br. weszły w życie zmiany w ustawie o pracowniczych planach kapitałowych (dalej „ustawie o PPK”), dotyczące m.in. terminu dokonywania pierwszych wpłat do PPK oraz terminu obowiązywania deklaracji wpłaty dodatkowej. Zostały one wprowadzone ustawą z 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021–2027 (Dz.U. z 2022 r. poz. 1079).

W myśl przepisów obowiązujących przed 4 czerwca b.r., pierwsze wpłaty do PPK należało naliczyć i pobrać już od pierwszego wynagrodzenia wypłaconego pracownikowi po zawarciu dla niego umowy o prowadzenie PPK i przekazać je do instytucji finansowej w miesiącu następującym po miesiącu, w którym została zawarta w imieniu pracownika umowa o prowadzenie PPK (art. 28 ust. 1 ustawy o PPK). Przykładowo, jeśli umowę o prowadzenie PPK zawarto 1 czerwca, a pierwsze wynagrodzenie po zawarciu tej umowy wypłacono 30 czerwca, to pierwsze wpłaty do PPK podmiot zatrudniający powinien był przekazać do instytucji finansowej dopiero w terminie od 1 do 15 lipca. Od 4 czerwca b.r. podmiot zatrudniający może dokonywać pierwszych wpłat do PPK począwszy od dnia, w którym wpłaty te zostały naliczone i pobrane – nawet w tym samym miesiącu, w którym została zawarta umowa o prowadzenie PPK, czyli na takich samych zasadach, na jakich dokonuje się kolejnych wpłat do PPK. Oznacza to, że w przypadku nowego uczestnika PPK pracodawca nie musi już czekać z przekazaniem pierwszych wpłat do kolejnego miesiąca. Wpłaty może przekazać w dowolnie wybranym przez siebie terminie, ale nie później niż do 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym wpłaty zostały naliczone i pobrane.

Jeśli chodzi o termin obowiązywania deklaracji wpłaty dodatkowej, to przed 4 czerwca b.r. taka deklaracja obowiązywała od momentu jej złożenia przez uczestnika PPK (taki termin obowiązywania spowodowany był brakiem uregulowań w tym zakresie). Podmiot zatrudniający był zobowiązany do uwzględnienia tej deklaracji już od pierwszego wynagrodzenia wypłaconego uczestnikowi PPK po jej złożeniu. Dla przykładu, jeśli uczestnik PPK złożył deklarację wpłaty dodatkowej do PPK 28 lipca, a 30 lipca następowała wypłata wynagrodzenia, to pracodawca był zobowiązany naliczyć wpłatę dodatkową już od wynagrodzenia wypłaconego 30 lipca. Obecnie deklaracja ta obowiązuje od miesiąca następującego po miesiącu, w którym została złożona (art. 27 ust 3a ustawy o PPK) - analogicznie jak inne deklaracje dotyczące wpłat, składane przez uczestników PPK. Zatem w przypadku złożenia tej deklaracji w lipcu, podmiot zatrudniający naliczy wpłatę dodatkową dopiero od wynagrodzenia wypłaconego w sierpniu.

Więcej na temat PPK na www.mojeppk.pl i pod nr telefonu 800 775 775. Zachęcamy również do korzystania z bezpłatnych szkoleń prowadzonych przez ekspertów PFR Portal PPK. Na szkolenia można zapisać się tutaj: https://www.mojeppk.pl/szkolenia.htm.

Joanna Gawęda
Ekspert PFR Portal PPK