Jestem uczestnikiem PPK od ponad roku, ale kiedy mój pracodawca utworzył też pracowniczy program emerytalny, od razu się do niego zapisałem. Teraz pracodawca poinformował mnie, że od następnego miesiąca nie będzie już finansował moich wpłat do PPK, bo płaci składki na PPE. Czy to oznacza, że nie mogę już oszczędzać w PPK?

Nie. Decyzja pracodawcy o zaprzestaniu finasowania wpłat do PPK za uczestnika PPK, który postanowił oszczędzać także w PPE, nie pozbawia tego uczestnika PPK możliwości dalszego oszczędzania w tym programie. Co więcej - po zmianach w ustawie o PPK, które weszły w życie 4 czerwca 2022 r. - w takiej sytuacji uczestnik PPK zachowa prawo do dopłaty rocznej – oczywiście, jeśli spełni warunki do jej otrzymania.

Pracodawca, który po utworzeniu PPK postanowił utworzyć też PPE, może zaprzestać finasowania wpłat do PPK za uczestnika tego programu, który zapisał się do PPE. Aby było to jednak możliwe, muszą być spełnione określone warunki, opisane w art. 13 ust. 2 ustawy o PPK. Zgodnie z tym przepisem składki podstawowe, odprowadzane przez pracodawcę do PPE, muszę być w wysokości co najmniej 3,5% wynagrodzenia w rozumieniu ustawy o pracowniczych programach emerytalnych. Ponadto na zaprzestanie finasowania wpłat do PPK za uczestników PPK, którzy zostali także uczestnikami PPE, musi zgodzić się zakładowa organizacja związkowa. Jeśli zatem takiej organizacji u danego pracodawcy nie ma - pracodawca nie będzie mógł zwolnić się z finansowania wpłat do PPK za pracowników, którzy są jednocześnie uczestnikami PPE. To może bowiem zrobić tylko w porozumieniu z zakładową organizacją związkową.

Ważne: Pracodawca, który zawarł umowę o zarządzanie PPK oraz umowy o prowadzenie PPK, a następnie utworzył PPE i odprowadza składki podstawowe do PPE w wysokości co najmniej 3,5% wynagrodzenia w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 15 ustawy o pracowniczych programach emerytalnych, może, w porozumieniu z działająca u niego zakładową organizacją związkową, nie finansować, od miesiąca następującego po miesiącu, w którym PPE został zarejestrowany przez organ nadzoru, wpłat podstawowych i wpłat dodatkowych do PPK za osoby zatrudnione, które przystąpiły do PPE. [koniec ważne]

Należy jednak podkreślić, że zwolnienie pracodawcy z finasowania wpłat do PPK nie oznacza, że z takiego finasowania zwolnieni są też uczestnicy PPK, którzy zapisali się do PPE. Oni nadal oszczędzają w PPK i to na takich samych zasadach jak dotychczas. Oznacza to, że dopóki nie podejmą innej decyzji (czyli dopóki nie złożą pracodawcy deklaracji o rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK), pracodawca nadal będzie naliczał i pobierał z ich wynagrodzenia, a następnie przekazywał do instytucji finansowej - ich wpłaty do PPK.

Ostatnio osoby takie zyskały zresztą dodatkową motywację, aby dalej aktywnie oszczędzać w PPK. Do niedawna bowiem w sytuacji, w której pracodawca zaprzestawał finasowania za nie wpłat do PPK, były one z automatu pozbawiane dopłaty rocznej od państwa. Od 4 czerwca br. to się zmieniło. Przepis, który pozbawiał takie osoby prawa do dopłaty rocznej – mimo nabycia do niej prawa - został bowiem z tym dniem uchylony.

Przypomnijmy: dopłatę roczną w wysokości 240 zł otrzymują uczestnicy PPK, których wpłaty podstawowe i dodatkowe w danym roku (finansowane przez pracownika i pracodawcę) wynoszą co najmniej 3,5 % 6-krotności minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w roku, za który dopłata jest należna - w 2022 r. jest to kwota 632,10 zł. Uczestnicy, których wpłaty podstawowe są niższe niż 2 %, muszą zgromadzić co najmniej 25% powyższej kwoty, czyli w 2022 r. – 158,03 zł. Chodzi tu o osoby, które osiągają miesięczne wynagrodzenie nie przekraczające 120 % minimalnego wynagrodzenia za pracę i na swój wniosek obniżyły procent wpłaty podstawowej.

To nie jedyna zmiana w przepisach dotyczących dopłaty rocznej od państwa. Ostatnia nowelizacja ustawy o PPK umożliwia otrzymanie niewypłaconej dopłaty rocznej przez uczestników PPK, którzy nabyli do niej prawo, ale jej nie otrzymali. W takiej sytuacji dopłata roczna za dany rok będzie mogła być zaewidencjonowana na ich rachunku PPK w roku następnym albo w kolejnych latach, na wniosek złożony przez zainteresowanego uczestnika PPK, PFR, instytucję finansową lub podmiot zatrudniający - pod warunkiem, że prawo do tej dopłaty rocznej nie uległo przedawnieniu. Przepis wprowadzający takie rozwiązanie wejdzie w życie 21 listopada 2022 r., z mocą od 1 lipca 2019 r.

Ważne: od 4 czerwca 2022 r. wpłata powitalna od państwa, przysługująca każdemu uczestnikowi PPK na początku jego „przygody” z PPK, będzie ewidencjonowana na rachunku uczestnika w terminie 45 - a nie 30 dni - po zakończeniu kwartału, w którym uczestnik PPK nabył do niej prawo (spełnił warunki do jej otrzymania). Przypomnijmy: wpłatę taką, w wysokości 250 zł, otrzymują osoby, którzy przez co najmniej 3 pełne miesiące kalendarzowe są uczestnikami PPK i za co najmniej 3 miesiące zostały dokonane, sfinansowane przez nich, wpłaty podstawowe do tego programu.

Więcej na temat PPK na mojeppk.pl i pod nr telefonu 800 775 775. Zachęcamy również do korzystania z bezpłatnych szkoleń prowadzonych przez ekspertów PFR Portal PPK. Na szkolenia można zapisać się tutaj.

Małgorzata Jankowska, ekspert, PFR Portal PPK