Osoba ucząca się w szkole wyższej, która będzie pobierała świadczenie rodzicielskie, nie straci prawa do stypendium socjalnego – twierdzi Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej.
Już w 2016 r. rodzice otrzymają nowe świadczenie w wysokości tysiąca złotych miesięcznie. Ze wsparcia skorzystają także studenci. Taką możliwość zakłada projekt nowelizacji ustawy o świadczeniach rodzinnych, nad którą pracuje rząd.
Studenci nie muszą się jednak obawiać, że pobieranie tego świadczenia może pozbawić ich prawa do ubiegania się o stypendia socjalne, które są przyznawane przez uczelnie. Dostają je osoby znajdujące się w trudnej sytuacji materialnej. Są one wyliczane na podstawie wysokości dochodu na osobę w rodzinie – nie może on przekraczać ustawowego progu (uczelnia określa, ile będzie on wynosił w danym roku akademickim, przy czym musi się mieścić w widełkach od 592,80 zł do 895,70 zł miesięcznie).
– Świadczenie rodzicielskie nie wlicza się jednak do dochodu, który jest brany pod uwagę przy ustalaniu prawa do pomocy socjalnej na studiach – wskazuje Joanna Wójcik-Tarnowska z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.
Wyjaśnia, że zasady przyznawania stypendiów dla studentów, którzy znajdują się w trudnej sytuacji materialnej, reguluje ustawa z 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 572 ze zm.). Ustawa ta jednak, definiując, co składa się na dochód, na podstawie którego ustalane jest prawo do stypendium socjalnego dla studenta, odsyła do definicji dochodu z ustawy z 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 1456 ze zm.).
– Dochód w niej nie obejmuje świadczeń rodzinnych, do których, według aktualnej wersji projektu, zaliczać się będzie nowe świadczenie rodzicielskie – tłumaczy Joanna Wójcik-Tarnowska.
Oznacza to, że w świetle obecnego brzmienia ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym, projektowane świadczenie rodzicielskie, które ma być jednym ze świadczeń rodzinnych, nie będzie wliczane do dochodu, na podstawie którego ustalane jest prawo do stypendiów dla studentów. – Tych świadczeń nie bierzemy pod uwagę przy wyliczaniu kwoty uprawniającej do pomocy socjalnej – potwierdza Agnieszka Dziurka z działu studenckich spraw socjalnych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.
– To bardzo dobra wiadomość dla studentów. Wszelkie prorodzinne rozwiązania, które ułatwiają godzenie nauki z wychowaniem dzieci, są potrzebne – mówi Mateusz Mrozek, przewodniczący Parlamentu Studentów Rzeczypospolitej Polskiej.
Etap legislacyjny
Projekt w trakcie konsultacji