Z 30 zł do 100 zł wrośnie opłata, którą musi wnieść pracodawca planujący zatrudnienie obcokrajowca na podstawie oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy. Tylko w tym roku oznacza to dla przedsiębiorców dodatkowy wydatek 46 mln zł.

Tak wynika ze znowelizowanego 13 czerwca 2022 r. rozporządzenia ministra rodziny i polityki społecznej w sprawie wysokości wpłat dokonywanych w związku ze złożeniem wniosku o wydanie zezwolenia na pracę lub zezwolenia na pracę sezonową oraz złożeniem oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi (Dz.U. poz. 1346), które jutro wejdzie w życie.
Z uproszczonej procedury oświadczeniowej mogą korzystać pracodawcy, którzy zamierzają zatrudnić obywatela jednego z sześciu państw: Armenii, Białorusi, Gruzji, Mołdawii, Rosji i Ukrainy. Wniosek w tej sprawie należy złożyć do powiatowego urzędu pracy, a na decyzję czeka się zaledwie 7 dni. Obecnie opłata za rejestrację oświadczenia wynosi 30 zł. Od jutra wzrośnie jednak do 100 zł, ale w przypadku oświadczeń złożonych przed 12 lipca br. stosowane będą przepisy dotychczasowe (czyli będzie obowiązywała niższa stawka).
Podwyżka uszczupli portfele pracodawców. Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej (MRiPS) szacuje, że tylko w tym roku osoby zatrudniające obcokrajowców dopłacą do rejestracji oświadczeń 46 mln zł, w przyszłym już 94 mln zł, a w kolejnych nawet 192 mln zł rocznie.
Pracodawcy sprzeciwiali się tej zmianie. – Tak drastyczna podwyżka nie ma uzasadnienia. Pieniądze pozyskiwane z opłaty za zarejestrowanie oświadczenia nie są przeznaczone na obsługę procesów zatrudniania cudzoziemców w powiatowych urzędach pracy. Połowa kwoty z wpłat jest dochodem budżetu państwa, a połowa ogólnego budżetu JST (powiatu). Rejestracja oświadczeń odbywa się przy ograniczonym zaangażowaniu pracowników urzędu, głównie za pomocą narzędzi teleinformatycznych – wskazywał Maciej Witucki, prezydent Konfederacji Lewiatan, w stanowisku tej organizacji.
128 tys. szacunkowa liczba podmiotów powierzających pracę cudzoziemcom
Zaznaczał, że zmiana będzie szczególnie dotkliwa dla agencji pracy, które pośredniczą w zatrudnianiu kilkaset tysięcy cudzoziemców rocznie. W jego ocenie resort nie uwzględnił też tego, że zmiana każdego z istotnych elementów oświadczenia, takich jak: wymiar czasu pracy, stanowisko i rodzaj pracy, wynagrodzenie, wymaga rejestrowania nowego oświadczenia i wniesienia kolejnej opłaty.
MRiPS nie uwzględniło tych głosów. – Podwyższenie wysokości wpłaty wymaganej w związku z rejestracją oświadczenia jest podyktowane koniecznością zrekompensowania ubytku dochodów sektora finansów publicznych – uzasadniało potrzebę zmian.
Resort wyjaśnił, że od stycznia br. na podstawie jednego oświadczenia pracodawca może zatrudniać cudzoziemca nawet przez dwa lata (wcześniej mógł na tej postawie powierzyć mu pracę jedynie na pół roku). Dzięki temu wystarczy złożyć jedno oświadczenie i wnieść jedną opłatę, a nie kilka.
– Pomimo wzrostu opłaty koszt złożenia oświadczenia pozostanie niewysoki i nadal będzie niewielkim ułamkiem kosztów zatrudnienia. Wzrost wysokości wymaganej wpłaty nie będzie miał zatem istotnego znaczenia ekonomicznego dla podmiotów powierzających wykonywanie pracy cudzoziemcom – przekonuje resort.
Nowelizacja nie przewiduje zmiany innych opłat. Przykładowo stawka za zezwolenie na pracę krótszą niż trzy miesiące nadal wyniesie 50 zł (dłuższą niż trzy miesiące – 100 zł), zezwolenie na pracę sezonową – 30 zł, a za delegowanie pracownika do Polski – 200 zł. ©℗
Etap legislacyjny
Wchodzi w życie 12 lipca 2022 r.