Były prezes banku spółdzielczego wytoczył sprawę o zapłatę odszkodowania z tytułu umowy o zakazie konkurencji po ustaniu stosunku pracy. Mężczyzna został powołany do zarządu banku spółdzielczego i zatrudniony na podstawie umowy o pracę na stanowisku prezesa pod koniec sierpnia 2012 r. W tym samym czasie zawarto z nim umowę o zakazie konkurencji po ustaniu zatrudnienia. Zgodnie z nią zakaz miał obowiązywać rok po zakończeniu pracy w banku. Obejmował nie tylko zakaz pracy w konkurencyjnych bankach, ale także wykonywanie jakichkolwiek czynności prawnych na rzecz takich podmiotów, w tym także obejmowanie udziałów lub akcji. Mężczyźnie przysługiwało odszkodowanie przez cały czas trwania zakazu w kwocie 43 tys. zł brutto miesięcznie.
W listopadzie 2015 r. prezes został zwolniony dyscyplinarnie. Wszczęto też przeciwko niemu postępowanie karne. Rada nadzorcza banku poinformowała go na piśmie, że umowę o zakazie konkurencji uznaje za rozwiązaną, a okres zakazu konkurencji został skrócony do połowy grudnia 2015 r. Bank wypłacił byłemu prezesowi 15 tys. zł odszkodowania za 20 dni obowiązywania zakazu.