Nie wystarczy sama informacja INF-D-P, aby otrzymać dofinansowanie za okres oczekiwania pracownika na kolejne orzeczenie o niepełnosprawności. Trzeba także złożyć wniosek o przywrócenie dopłaty do pensji
Pracodawcy występujący o wypłacenie subsydiów płacowych z opóźnieniem, które wyniknęło z tego, że oczekiwali na dostarczenie przez podwładnego nowego orzeczenia o jego niepełnosprawności, powinni uważać na stosowaną od niedawna praktykę postępowania przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON).
Firma, która chce otrzymać dopłatę do pensji pracownika z uszczerbkiem na zdrowiu, składa wniosek na druku Wn-D oraz informację INF-D-P do 25. dnia miesiąca następującego po tym, którego dopłata dotyczy. Termin ten wyznacza par 4 ust. 1 rozporządzenia ministra pracy i polityki społecznej z 23 grudnia 2014 r. w sprawie miesięcznego dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych (Dz.U. poz. 1988). Taki sam był wskazany zresztą w par. 5 ust. 1 obowiązującego jeszcze do końca 2014 r. rozporządzenia ministra pracy i polityki społecznej z 9 stycznia 2009 r. (Dz.U. nr 8, poz. 43 ze zm.). Zdarza się jednak, że pracodawca nie może spełnić tego warunku, zwłaszcza gdy pracownik musi czekać na dostarczenie przez niego nowego orzeczenia o niepełnosprawności. W tym okresie podwładny musi być traktowany jako osoba pełnosprawna.
Ustawa z 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji społecznej i zawodowej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz.U. z 2011 r. nr 127, poz. 721 ze zm.) pozwala jednak, po tym gdy pracownik przyniesie nowe orzeczenie, zaliczyć go wstecznie do wskaźnika podwładnych z dysfunkcją zdrowotną. Dzięki temu firma może ubiegać się za ten okres o wsparcie z PFRON. Do tej pory znajdujący się w takiej sytuacji pracodawcy, którzy w terminie wysłali wniosek Wn-D, korygowali go za poprzednie miesiące w taki sposób, że przesyłali do funduszu formularz INF-D-P dotyczący tego konkretnego pracownika, który uzyskał i dostarczył nowe orzeczenie.
Takie działanie nie jest obecnie wystarczające, ponieważ PFRON zmienił procedurę postępowania w tym zakresie i odmawia wypłaty dofinansowania do pensji takiego pracownika. Jak wskazuje fundusz, wraz z drukiem INF-D-P pracodawca powinien przesłać wniosek o przywrócenie terminu na ponowne złożenie wniosku Wn-D lub samej informacji. PFRON podkreśla, że zastosowanie ma w tym przypadku par 4 ust. 4 rozporządzenia ministra pracy i polityki społecznej z 23 grudnia 2014 r., który jest powtórzeniem par. 5 ust. 4 rozporządzenia z 9 stycznia 2009 r. Przewiduje on, że termin na ubieganie się o dofinansowanie do pensji niepełnosprawnego pracownika przywraca się na prośbę pracodawcy, o ile uprawdopodobni on, że uchybienie nie nastąpiło z jego winy.
Powody stosowania tej procedury wyjaśniają stanowiska PFRON oraz biura pełnomocnika rządu ds. osób niepełnosprawnych (BON) udzielone w odpowiedzi na pytania pracodawców. Fragmenty publikujemy poniżej.
Stanowisko PFRON zawarte w odpowiedzi na pytanie Ogólnopolskiej Bazy Pracodawców Osób Niepełnosprawnych (WDR/503/54012w/AWI/2014)
„[...] Z uwagi na nieokreślenie przez ustawodawcę terminu dokonywania korekt in plus jak i in minus złożonego terminowo wniosku Wn-D w zakresie danych złożonych w tym wniosku lub załączonych do niego informacji INF-D-P, Fundusz nie stosuje dat granicznych składania takich dokumentów, przyjmując korekty w każdym czasie ich złożenia.
Należy jednakże podkreślić różnicę pomiędzy składaniem korekt in plus jak i in minus złożonego terminowo wniosku Wn-D w zakresie danych określonych w tym wniosku lub załączanych do niego informacji INF-D-P a złożeniem nowych informacji INF-D-P po terminie określonym w par 5 ust. 1 rozporządzenia [obecnie par. 4 ust. 1 – red.]. Złożenie dokumentów zwykłych po terminie określonym w rozporządzeniu wymaga przywrócenia terminu do ich złożenia w trybie par. 4 ust. 5 [obecnie par. 4 ust. 4 – red.].
Instytucja przywrócenia terminu, jak i tryb jego stosowania zostały uregulowane w art. 58 par 1 i 2 ustawy z 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2013 r. poz. 267 ze zm.). W świetle postanowień zawartych w ww. przepisie prawnym uchybiony termin należy przywrócić, jeżeli zostaną spełnione łącznie trzy przesłanki, a mianowicie: wniesienie przez zainteresowanego prośby o przywrócenie terminu w ciągu 7 dni od dnia ustania przeszkody, która uniemożliwiła mu dochowanie terminu, jednocześnie z wniesieniem wniosku dopełnienie czynności, dla której określony był termin oraz uprawdopodobnienie, iż uchybienie terminu nastąpiło bez winy zainteresowanego. [...]”.
Stanowisko BON zawarte w odpowiedzi na pytanie Polskiej Organizacji Pracodawców Osób Niepełnosprawnych (BON-I-52311-351-2-LK/2014)
„[...] Zgodnie z art. 49e ust. 3 i 4 ustawy, jeżeli środki z PFRON zostały wypłacone w wysokości niższej od należnej, kwotę stanowiącą różnicę między kwotą należną a kwotą wypłaconą, wypłaca się wraz z odsetkami [...]. Odsetek nie nalicza się w przypadku, gdy wystąpienie okoliczności powodujących obowiązek zwrotu lub wypłaty środków było niezależne od zobowiązanego do zapłaty. Sytuacja taka może zachodzić w przypadku zastosowania wstecznego zaliczenia pracownika do stanu zatrudnienia osób niepełnosprawnych na podstawie art. 2a ust. 2 lub 3 ustawy. W art. 49e ustawy nie przewidziano szczególnego terminu złożenia wspomnianego żądania.
Żądanie pracodawcy wspomniane w art. 49e ustawy przejawia się złożeniem dokumentów dotyczących dofinansowania, a więc wniosku i informacji. Każdy z tych dokumentów może w indywidualnym przypadku mieć jednak charakter dokumentu zwykłego lub korygującego. W przypadku dokumentu korygującego nie jest konieczne przywrócenie terminu zgodnie z par 5 ust. 4 rozporządzenia [obecnie par. 4 ust. 4 – red.]. Jest to jednak konieczne w przypadku dokumentu zwykłego (tj. złożenia zwykłego wniosku wraz z zwykłymi informacjami lub dołączenia nowej informacji do uprzednio złożonego wniosku).
Jeżeli zatem żądanie zwiększenia dofinansowania nie wynika wyłącznie ze skorygowanego wniosku i skorygowanych (a nie nowych) informacji, to w terminie 7 dni od otrzymania kopii orzeczenia potwierdzającego niepełnosprawność pracownika pracodawca (a więc od ustania przeszkody uniemożliwiającej terminowe złożenie dokumentu) powinien zwrócić się do PFRON z prośbą o przywrócenie terminu do złożenia danego dokumentu (zob. art. 58 par. 2 kodeksu postępowania administracyjnego). [...]”