Nie tylko rezygnujący z pracy mogą składać wnioski o pomoc, gdy zajmują się niepełnosprawnym dorosłym członkiem rodziny. To efekt złagodzenia przepisów
Świadczenia opiekuńcze / Dziennik Gazeta Prawna
Od początku tego roku zmieniły się zasady przyznawania specjalnego zasiłku opiekuńczego. Jest to forma pomocy skierowana do osób niespełniających warunków do uzyskania świadczenia pielęgnacyjnego, a więc zajmujących się członkiem rodziny, który doznał uszczerbku na zdrowiu po osiągnięciu pełnoletności. Jeszcze do końca 2014 r. art. 16a ustawy z 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 1456 ze zm.) wskazywał, że o specjalny zasiłek opiekuńczy może się starać osoba rezygnująca z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w celu sprawowania opieki nad niepełnosprawnym krewnym.
Ten wymóg powodował, że nie wystarczyło tak jak przy świadczeniu pielęgnacyjnym być osobą nieaktywną zawodowo. Trzeba było też wykazać, że między rezygnacją z pracy a potrzebą objęcia opieką członka rodziny występował związek przyczynowo-skutkowy. Tego warunku nie mogły spełnić osoby od wielu lat bezrobotne lub takie, którym wygasła umowa o pracę.
– Brak możliwości spełnienia tej przesłanki był częstszym powodem wydawania decyzji odmownej niż przekroczenie kryterium dochodowego, od którego jest uzależniony specjalny zasiłek – mówi Bogumiła Podgórska, kierownik działu świadczeń rodzinnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Katowicach.
Niektóre osoby w takiej sytuacji się odwoływały i wojewódzkie sądy administracyjne w swoich wyrokach wskazywały, że powinny mieć one prawo do tej formy wsparcia.
Zdaniem gmin efektem zmiany przepisów będzie zwiększenie liczby osób pobierających specjalny zasiłek. Już obserwują znaczne zainteresowanie jego uzyskaniem. – Od 1 stycznia złożono 22 wnioski o specjalny zasiłek, podczas gdy w ciągu ubiegłego roku przyjmowaliśmy ok. 10 formularzy miesięcznie – informuje Halina Pietrzykowska, kierownik działu świadczeń rodzinnych MOPR w Białymstoku.
Z kolei w Katowicach do tej pory wpłynęło 6 formularzy, a w ciągu całego 2014 r. do tej formy wsparcia uprawnionych było 13 osób.
– Na razie zgłaszają się do nas głównie opiekunowie, którzy wcześniej otrzymywali odmowę, ale informowaliśmy ich o tym, żeby ponownie przyszli do nas w styczniu i jeszcze raz złożyli wniosek – wskazuje Wanda Kossakowska, kierownik działu świadczeń rodzinnych MOPR w Kielcach.
O tym, że przepisy się zmienią, wiadomo było od maja 2014 r., bo wtedy została uchwalona nowelizacja ustawy o świadczeniach rodzinnych, łagodząca warunki przyznawania tego zasiłku. Jednak jej wejście w życie przesunięto o kilka miesięcy.
– Niektóre osoby, które mogłyby się teraz ubiegać o specjalny zasiłek opiekuńczy, spełniły przesłanki do uzyskania wprowadzonego w międzyczasie zasiłku dla opiekuna. Nie będą z niego rezygnować, bo mimo częściowego złagodzenia przepisów to rozwiązanie jest dla nich korzystniejsze – podkreśla Magdalena Rynkiewicz-Stępień, zastępca dyrektora Miejskiego Centrum Świadczeń w Opolu.