W tym celu za pośrednictwem systemu e-PFRON2 powinni przesłać druk DEK-R. Wymóg ten dotyczy pracodawców, którzy mają co najmniej 25 pracowników w przeliczeniu na pełne etaty, ale nie osiągają 6-proc. wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych. To oni w związku z niespełnieniem tego warunku płacą kary na PFRON. Do przesłania DEK-R są jednak zobowiązani też przedsiębiorcy mający status zakładu pracy chronionej (ZPChr) oraz ci, którzy go utracili w ubiegłym roku. Dodatkowo ZPChr oraz firmy, które mają 6-proc. wskaźnik, muszą do 20 stycznia przekazać roczną informację INF-2 za 2014 r.
Jutro mija też termin, w którym przedsiębiorstwa z chronionego rynku pracy są zobowiązane do przesłania do wojewodów informacji INF-W za okres od lipca do grudnia ubiegłego roku.
Ponadto najpóźniej 20 stycznia firmy powinny przekazać na konto PFRON niewykorzystane pieniądze z zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych (ZFRON). Jest to obowiązkowe w przypadku pieniędzy pochodzących m.in. ze zwolnień od podatków dochodowego oraz od nieruchomości uzyskanych za 2013 r. i niewykorzystanych do końca 2014 r. Firmy tworzące ZFRON powinny wykazać je na deklaracji DEK-IIa, składanej za grudzień poprzedniego roku w poz. 18. Jeżeli pracodawcy w pełni wykorzystali te środki, powinni wpisać w niej 0,00 zł.