Przypomnijmy, że z początkiem roku weszła w życie nowelizacja ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2021 r. poz. 1621). Nowe przepisy zniosły zasadę ustawania z mocy prawa dobrowolnych ubezpieczeń społecznych, w tym chorobowego, na skutek nieopłacenia składek w terminie. Objęcie dobrowolnym ubezpieczeniem (w tym chorobowym) lub jego ustanie następuje teraz nie wcześniej, niż płatnik złoży w ZUS zgłoszenie lub wyrejestrowanie. Oznacza to, że nie jest już możliwe objęcie ubezpieczeniami na podstawie tzw. wniosku dorozumianego, gdy składki za dany miesiąc były rozliczone i opłacone w ustawowym terminie. W konsekwencji od dnia przystąpienia do dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego do momentu złożenia wniosku o wyrejestrowanie składki z tego tytułu są należne i dochodzone przymusowo. Innymi słowy – nieterminowe opłacenie należności nie jest już przyczyną ustawania ubezpieczeń.
Organ rentowy zwraca uwagę, że zmianę tę należało stosować już od grudnia 2021 r. Zatem dobrowolne ubezpieczenie chorobowe nie ustało, jeśli składka za grudzień 2021 r. (której termin płatności przypadał w styczniu 2022 r.) była opłacona po terminie albo nie została uregulowana.