Wychowawców pracujących w domach dziecka nie obejmuje Karta Nauczyciela. Obecnie zatrudniani są jako pracownicy samorządowi.

Do końca 2013 roku pracownicy pedagogiczni zatrudnieni w placówkach opiekuńczo-wychowawczych przed 2003 rokiem objęci byli Kartą Nauczyciela, mającą pierwszeństwo przed Kodeksem pracy. Tym samym cieszyli się takimi przywilejami jak nauczyciele pracujący w szkołach. Od 1 stycznia 2014 roku stali się pracownikami samorządowymi w rozumieniu ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458, z póżn. zm.). Takie przepisy obejmowały od dawna ich kolegów, zatrudnionych po 2003 roku. Przypominamy na jakich zasadach zatrudniani są wychowawcy w domach dziecka.

Wychowawcy a karta nauczyciela

Z mocy ustawy stosunek pracy wychowawców przekształcił się z nauczyciela mianowanego na pracownika samorządowego. Zmieniło to m.in. zastosowanie przepisów o wynagrodzeniach, a wychowawcom jako pracownikom samorządowym zaczęły przysługiwać wynagrodzenia odpowiednie dla tej grupy zawodowej. Tym samym wychowawcy z domów dziecka stracili m. in. gwarancję stałego wzrostu wynagrodzenia, która przysługuje nauczycielom zatrudnionym w szkołach. Jednym ze szczególnych przywilejów zapewnianych przez Kartę nauczyciela jest urlop dla poratowania zdrowia - w związku ze zmianą przepisów, wychowawcy w domach dziecka stracili również to uprawnienie. Skrócono też czas urlopów wypoczynkowych oraz wydłużono czas pracy do 40 godzin tygodniowo.

Jakie dodatki dla pracownika samorządowego?

Pracownicy samorządowi poza wynagrodzeniem zasadniczym otrzymują dodatek za wieloletnią pracę, nagrodę jubileuszową, jednorazową odprawę przy przejściu na emeryturę a także liczne dodatki, takie jak dodatkowe wynagrodzenie roczne (tzw. "trzynastka"), dodatek funkcyjny, dodatek specjalny czy różne nagrody.

Dodatek za wieloletnią pracę otrzymuje się po pięciu latach od zatrudnienia. Jego wysokość wynosi 5 procent pensji zasadniczej. Co roku dodatek wzrasta o 1 proc., ale nie może przekroczyć 20 proc. wynagrodzenia zasadniczego.

Nagroda jubileuszowa wynosi po 10 latach pracy kwotę dwumiesięcznego wynagrodzenia, po 15 latach pracy — trzymiesięcznego wynagrodzenia a po 20 latach pracy — sześciomiesięcznego wynagrodzenia.

Dodatkowe wynagrodzenie roczne nie przysługuje wszystkim pracownikom samorządów. Jeżeli przysługuje - pracownik nabywa do niego prawo po przepracowaniu całego roku kalendarzowego.

Dodatek specjalny wynosi co najmniej 20 proc. wynagrodzenia zasadniczego, ale nie przekracza 40 proc. tej kwoty. Przyznawany jest na podstawie zapisów regulaminu wynagradzania, który określa także zasady jego wypłaty. Przyznany może zostać m. in. za okresowe zwiększenie liczby obowiązków służbowych i powierzenie pracownikowi dodatkowych zadań. Dodatek nie jest obowiązkowy i zależy wyłącznie od pracodawcy!

Pracownicy samorządowi mogę także otrzymać dodatek funkcyjny. Obligatoryjnie jednak przysługuje tylko pracownikom zatrudnionym na podstawie wyboru i mianowania.

Podstawa prawna:

Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych.