Finanse
Gminy obawiają się, że mogą nie otrzymać w tym roku dofinansowania do wynagrodzeń dla pracowników socjalnych. Tak było w 2014 r.
Wynoszący 250 zł miesięcznie dodatek jest wypłacany pracownikom socjalnym, którzy spełniają warunki określone w art. 121 ust. 3a ustawy z 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 182 ze zm.). Do najważniejszych z nich należy m.in. wykonywanie pracy socjalnej i przeprowadzanie wywiadów środowiskowych w terenie.
Wprawdzie ustawa nie mówi wprost o obowiązkowym dofinansowaniu dodatków, to taką podstawę daje jej art. 115. Wskazuje, że jednostki samorządowe mogą otrzymywać dotacje z budżetu do zadań własnych z zakresu pomocy społecznej. Co roku pieniądze na dodatki były uruchamiane z rezerwy celowej. Na przykład w 2012 r. gminy dostały na nie 46 mln zł, a w 2013 r. – 36 mln zł.
Jednak w 2014 r. po raz pierwszy nie było żadnych pieniędzy na dodatki. Stowarzyszenie Samorządowych Ośrodków Pomocy Społecznej „Forum” oraz Rada Pomocy Społecznej wystąpiły do Ministerstwa Finansów o wyjaśnienie, co było powodem takiej sytuacji. Resort odpowiedział, że pieniądze z rezerwy są uruchamiane na wniosek ministra pracy i polityki społecznej, a ten nie wystąpił w ubiegłym roku o dofinansowanie dodatków dla pracowników socjalnych. Dlatego do gmin nie trafiły pieniądze na ich wypłatę.
– Przekazywanie samorządom pod koniec roku informacji o zmianie dotychczasowego modelu finansowania dodatków jest niepokojące. Tym bardziej że obserwujemy ciągły wzrost obciążania ich nowymi zadaniami przekazywanymi z poziomu centralnego, na których obsługę często nie otrzymują pieniędzy w wystarczającej wysokości – wskazuje Izabela Synoradzka, przewodnicząca SSOPS „Forum”.
Dodaje, że uprawnieni do dodatku pracownicy wykonują nie tylko zadania własne samorządów z obszaru pomocy społecznej, ale też zlecane przez rząd.
Pytane przez DGP o powód nieuruchomienia pieniędzy z rezerwy na dodatki Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej wyjaśnia, że wynikało to z pierwszeństwa zabezpieczenia z rezerw celowych środków na realizację innych zadań z zakresu pomocy społecznej. Resort uwzględnił w pierwszej kolejności niedobory finansowe zgłaszane przez wojewodów. Ci zaś wskazywali na konieczność skierowania dodatkowych pieniędzy na utrzymanie gminnych i powiatowych ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych i stałych oraz opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia.
Resort pracy informuje też, że w tym roku decyzja o uruchomieniu pieniędzy z dotacji na wypłatę dodatków zostanie podjęta we wrześniu, a więc w terminie, w którym następuje podział rezerw celowych. Nie wiadomo więc, czy gminy otrzymają dofinansowanie.
– Skoro ministerstwo ma problem z takim finansowaniem dodatków, powinno było wcześniej uprzedzić gminy, a na 2015 r. starać się zabezpieczyć odpowiednie środki na wszystkie zobowiązania, aby sytuacja się nie powtórzyła – uważa Izabela Synoradzka.
Anna Kwaśniewska, dyrektor MOPR w Koninie, dodaje, że jeżeli sytuacja się powtórzy w tym roku, to dodatki, które są obowiązkowym elementem wynagrodzenia, będą ponownie pokryte ze środków własnych. Jednak blokuje to możliwość podwyżek dla pracowników, których płace i tak są na niskim poziomie.
933,5 mln zł wynosi w budżecie na 2015 r. rezerwa na dofinansowanie zadań z pomocy społecznej