Od początku roku obowiązują wyższe świadczenie pielęgnacyjne oraz dopłaty do turnusów rehabilitacyjnych. Zmieniły się też zasady przyznawania subwencji oświatowej na niepełnosprawnych uczniów.
O wyższym wsparciu kierowanym do osób z dysfunkcjami zdrowotnymi oraz ich opiekunów mówiła na wczorajszej konferencji Elżbieta Seredyn, wiceminister pracy i polityki społecznej. Przypomniała, że od 2015 r. świadczenie pielęgnacyjne dla rodziców zajmujących się niepełnosprawnymi dziećmi wynosi 1200 zł miesięcznie, czyli o 200 zł więcej niż do końca 2014 r. Z kolei opiekun członka rodziny, u którego uszczerbek na zdrowiu powstał po skończeniu 18 lub 25 lat, ma prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego w wysokości 520 zł. W systemie wsparcia jest też zasiłek dla opiekuna, który przysługuje osobom bezprawnie pozbawionym świadczenia pielęgnacyjnego.
Resort pracy w ciągu kilku tygodni ma też przekazać do konsultacji projekt kolejnych zmian w zasadach przyznawania świadczenia pielęgnacyjnego. Są one konieczne, bo jesienią 2014 r. Trybunał Konstytucyjny w dwóch wyrokach (sygn. akt K 38/13 i SK 7/11) zakwestionował część obowiązujących przepisów, w tym uzależnienie tej formy wsparcia od terminu powstania niepełnosprawności.
– Chcemy zagwarantować zachowanie praw nabytych, tak aby osoby już otrzymujące świadczenia mogły dalej je pobierać na dotychczasowych zasadach – wskazywała Elżbieta Seredyn.

14 mld zł przeznaczył rząd w 2014 r. na wsparcie osób niepełnosprawnych i ich opiekunów

Dodała, że wyrok TK zobowiązał też ustawodawcę, by szczególnie traktować osoby zajmujące się niepełnosprawnymi dziećmi, co znajdzie odzwierciedlenie w nowych przepisach. Nie zapadła natomiast decyzja, czy dalej będzie funkcjonował specjalny zasiłek opiekuńczy. Jeżeli pozostanie, nadal będzie uzależniony od kryterium dochodowego, tyle że może ono być wyższe niż obecnie (664 zł na osobę w rodzinie).
Ponadto resort pracuje nad rozwiązaniem ułatwiającym powrót do pracy rodzicom, którzy utracili świadczenie po śmierci dziecka. Przysługiwałoby im wsparcie pieniężne tak jak zasiłek bezrobotnym po utracie zatrudnienia.
Z kolei Jarosław Duda, wiceminister pracy oraz pełnomocnik rządu ds. osób niepełnosprawnych, wskazał, że wzrosło dofinansowanie do turnusów rehabilitacyjnych. W przypadku dzieci wynosi ono maksymalnie 1512 zł, czyli o 189 zł więcej niż do końca 2014 r. Więcej pieniędzy można też otrzymać na likwidację barier architektonicznych i zakup sprzętu.