Prawie 13 tysięcy młodych bezrobotnych, którzy nie przekroczyli trzydziestego roku życia, skorzystało z bonów stażowych, szkoleniowych, na zasiedlenie oraz na zatrudnienie – informuje Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej.
Młodzi sięgają po bony
Z czterech rodzajów bonów największym zainteresowaniem cieszy się bon stażowy. Do tej pory skorzystało z niego ponad 9300 bezrobotnych, najwięcej w powiecie kieleckim, bo ponad 300. Przypomnijmy, że bon gwarantuje skierowanie na półroczny staż u wskazanego przez bezrobotnego pracodawcy. Osoba bezrobotna otrzymuje stypendium w wysokości 120 proc. zasiłku oraz możliwość dofinansowania kosztów przejazdu do miejsca odbywania stażu. Dla pracodawcy po zakończeniu stażu wypłacana jest premia w wysokości 1500 zł. Sporym zainteresowaniem cieszy się również bon szkoleniowy. Do tej pory z możliwości sfinansowania wybranego przez siebie szkolenia skorzystało ponad 1300 osób. Z kolei z bonów na zasiedlenie skorzystało prawie 740 osób, najwięcej w powiecie działdowskim oraz skarżyskim.
Większe dopłaty do turnusów
Osoby niepełnosprawne mogą w 2015 roku otrzymać wyższe dopłaty do turnusu rehabilitacyjnego. Największe wsparcie dotyczy niepełnosprawnych w szczególnie trudnej sytuacji. Będą oni mogli otrzymać zwrot w wysokości nawet 40 proc. przeciętnego wynagrodzenia, czyli 1512 zł, tj. prawie o 200 zł niż więcej niż dotychczas.
Wysokość wsparcia jest stopniowana i zależy od stopnia niepełnosprawności. I tak:
wosoby niepełnosprawne ze znacznym stopniem niepełnosprawności, osoby niepełnosprawne w wieku do 16. roku życia oraz osoby niepełnosprawne w wieku 16–24 lata uczące się i niepracujące, bez względu na stopień niepełnosprawności, mogą otrzymać dofinansowanie w wysokości do 1134 zł,
wosoby niepełnosprawne z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności – do 1021 zł,
wosoby niepełnosprawne z lekkim stopniem niepełnosprawności – do 945 zł,
wopiekun osoby niepełnosprawnej oraz osoba niepełnosprawna zatrudniona w zakładzie pracy chronionej, niezależnie od posiadanego stopnia niepełnosprawności – do 756 zł.
Obowiązujące od 1 stycznia 2015 r. przepisy zwiększają także do 95 proc. kwotę dofinansowania do likwidacji barier architektonicznych, komunikacyjnych i technicznych dla osób niepełnosprawnych. Maksymalnie dofinansowanie, o jakie można się ubiegać, nie może przekroczyć piętnastokrotności przeciętnego wynagrodzenia, czyli 56 715 zł. Większy jest także poziom maksymalnego dofinansowania na zakup sprzętu rehabilitacyjnego – z 60 proc. do 80 proc.
Ograniczenia podstawy wymiaru składek w 2015 r.
W 2015 roku obowiązuje nowa kwota ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składki na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe. Wynosi ona miesięcznie 9897,50 zł. Prezes ZUS podał ją w komunikacie z 5 grudnia 2014 r. w sprawie kwoty 250 proc. prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia, stosowanej od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r. przy ustalaniu podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia chorobowe osób, które ubezpieczeniu chorobowemu podlegają dobrowolnie.
Związki zawodowe nie zawsze potrzebne
Policjant, który pracował w referacie operacyjno-rozpoznawczym, został przeniesiony przez pracodawcę na niższe stanowisko. Ma teraz pracować w dziale ds. kryminalnych jako specjalista. Policjant twierdzi, że to degradacja. Dotychczas zarządzał zespołem osób, teraz pełni funkcję jednoosobowo. Decyzję pracodawcy, komendanta głównego swojej jednostki, zaskarżył do WSA w Bydgoszczy. Twierdził, że decyzja o zmianie stanowiska powinna być konsultowana ze związkami zawodowymi. Sąd jednak nie uwzględnił skargi. Uznał, że ustawa o Policji z 6 kwietnia 1990 r. (Dz.U. tj. z 2011 r. nr 287 ze zm.) zakłada podległość hierarchizację relacji służbowych, a co za tym idzie – dyspozycyjność pracownika służby mundurowej. To rozstrzygnięcie podtrzymał NSA, do którego policjant złożył skargę kasacyjną. Sąd uznał, że nie nastąpiło naruszenie ustawy o związkach zawodowych (sygn. akt I OSK 2219/13).