Podstawą do anulowania zaległych danin jest ustawa z 9 listopada 2012 r. o umorzeniu należności powstałych z tytułu nieopłaconych składek przez osoby prowadzące pozarolniczą działalność (Dz.U. z 2012 r. poz. 1551). Na tej podstawie osoby, które w okresie od 1 stycznia 1999 r. do 28 lutego 2009 r. podlegały obowiązkowemu ubezpieczeniu emerytalnemu i rentowemu oraz wypadkowemu, mogą wystąpić o anulowanie niezapłaconych danin. Darowanie tych należności powoduje jednoczesne umorzenie składek na ubezpieczenie zdrowotne i na Fundusz Pracy.
Przedsiębiorcy mogą liczyć na darowanie składek, opłaty prolongacyjnej, kosztów upomnienia, opłaty dodatkowej, a także kosztów egzekucyjnych naliczonych m.in. przez dyrektora oddziału zakładu. Z abolicji mogą skorzystać nie tylko prowadzący firmy, ale także twórcy lub artyści, wykonujący wolny zawód oraz wspólnicy jednoosobowych spółek z ograniczoną odpowiedzialnością, spółek jawnych, komandytowych lub partnerskich. Gotowy wniosek o anulowanie długu można pobrać ze strony internetowej ZUS.
Kto i na jakich zasadach może skorzystać z abolicji w ZUS GazetaPrawna.pl