Ich pełną listę zawiera projekt rozporządzenia ministra obrony narodowej w sprawie wykazu produktów leczniczych oznaczonych symbolem OTC oraz wyrobów medycznych, systemów i zestawów zabiegowych wydawanych bezpłatnie, który został właśnie skierowany do konsultacji społecznych.
Stanowi on realizację upoważnienia wynikającego z ustawy z 11 marca 2022 r. o obronie ojczyzny (Dz.U. z 2022 r. poz. 655 ze zm.). To z niej wynika prawo żołnierzy do bezpłatnego zaopatrzenia w leki, o ile odbywają oni zasadniczą służbę wojskową bądź pełnią ją w razie ogłoszenia mobilizacji czy w czasie wojny.