Jeśli nagroda jubileuszowa nie była elementem kosztów płacy za dany miesiąc, jej wypłacenie jest obojętne dla prawa do dofinansowania do wynagrodzenia niepełnosprawnego pracownika.

Tak wskazuje Biuro Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych (BON) w odpowiedzi dla Ogólnopolskiej Bazy Pracodawców Osób Niepełnosprawnych (OBPON.org). Organizacja zapytała o sytuację jednej z firm, która zamierza wypłacić podwładnemu z dysfunkcją zdrowotną nagrodę jubileuszową za 15 lat pracy. Zostanie od niej naliczony tylko podatek, nie będzie ona stanowiła kosztów płacy. Pracodawca ma wątpliwości, czy z uwagi na to, że wypłacenie tej gratyfikacji nastąpi w gotówce, nie pozbawi to firmy dopłaty do pensji pracownika. Niepewność wynika z art. 26a ust. 1a1 pkt 2 ustawy z 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (tj. Dz.U. z 2021 r. poz. 573 ze zm.), zgodnie z którym dofinansowanie nie przysługuje, gdy wynagrodzenie nie zostało wypłacone pracownikowi na rachunek bankowy lub za pośrednictwem poczty na adres zamieszkania.
BON w odpowiedzi przypomina, że miesięczne dofinansowanie, o którym mowa w art. 26a ustawy, należy do kosztów płacy wymienionych w art. 2 pkt 4a ustawy. Dlatego ocenie na gruncie art. 26a ust. 1a1 pkt 1a-3 ustawy podlegają tylko przesłanki dotyczące poszczególnych elementów kosztów płacy pracownika niepełnosprawnego (czy pensja została wypłacona przed złożeniem wniosku, czy nie została wypłacona do ręki i czy koszty płacy zostały poniesione terminowo). Oznacza to, że aby rozwiać wątpliwości, czy wypłata nagrody jubileuszowej w formie gotówki pozbawi pracodawcę praw do dopłaty do pensji na podstawie art. 26a ust. 1a1 pkt 2 ustawy, trzeba najpierw ustalić, czy stanowiła ona element kosztów płacy za miesiąc, którego miało dotyczyć dofinansowanie.
Gdy więc nagroda nie jest składnikiem kosztów płacy za dany miesiąc, wypłacenie jej gotówką nie ma wpływu na dopłatę do pensji. Niespełnienie warunków z art. 26a ust 1a1 w odniesieniu do tej gratyfikacji nie powoduje utraty prawa do dofinansowania, ponieważ odnoszą się one tylko do kosztów płacy. BON dodaje, że kwota nagrody nie zostanie uwzględniona w poz. 52 ani w pozycji 53 informacji INF-D-P (wpisuje się w nich koszty płacy) przesyłanej razem z wnioskiem o subsydia płacowe. Jednocześnie dopłata nie będzie przysługiwać do kwoty nagrody z uwagi na to, że nie wchodzi ona do kosztów płacy. ©℗
Gdy nagroda nie jest składnikiem kosztów płacy za dany miesiąc, wypłacenie jej gotówką nie ma wpływu na dopłatę do pensji