Tak wskazuje Biuro Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych (BON) w odpowiedzi dla Ogólnopolskiej Bazy Pracodawców Osób Niepełnosprawnych (OBPON.org). Organizacja zapytała o sytuację jednej z firm, która zamierza wypłacić podwładnemu z dysfunkcją zdrowotną nagrodę jubileuszową za 15 lat pracy. Zostanie od niej naliczony tylko podatek, nie będzie ona stanowiła kosztów płacy. Pracodawca ma wątpliwości, czy z uwagi na to, że wypłacenie tej gratyfikacji nastąpi w gotówce, nie pozbawi to firmy dopłaty do pensji pracownika. Niepewność wynika z art. 26a ust. 1a1 pkt 2 ustawy z 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (tj. Dz.U. z 2021 r. poz. 573 ze zm.), zgodnie z którym dofinansowanie nie przysługuje, gdy wynagrodzenie nie zostało wypłacone pracownikowi na rachunek bankowy lub za pośrednictwem poczty na adres zamieszkania.
BON w odpowiedzi przypomina, że miesięczne dofinansowanie, o którym mowa w art. 26a ustawy, należy do kosztów płacy wymienionych w art. 2 pkt 4a ustawy. Dlatego ocenie na gruncie art. 26a ust. 1a1 pkt 1a-3 ustawy podlegają tylko przesłanki dotyczące poszczególnych elementów kosztów płacy pracownika niepełnosprawnego (czy pensja została wypłacona przed złożeniem wniosku, czy nie została wypłacona do ręki i czy koszty płacy zostały poniesione terminowo). Oznacza to, że aby rozwiać wątpliwości, czy wypłata nagrody jubileuszowej w formie gotówki pozbawi pracodawcę praw do dopłaty do pensji na podstawie art. 26a ust. 1a1 pkt 2 ustawy, trzeba najpierw ustalić, czy stanowiła ona element kosztów płacy za miesiąc, którego miało dotyczyć dofinansowanie.