Rozpatrywał skargę osoby prowadzącej rodzinny dom dziecka, której burmistrz i samorządowe kolegium odwoławcze odmówiły przyznania zasiłku pielęgnacyjnego. Jako powód podały art. 16 ust. 5 ustawy z 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 1456 ze zm.). Zgodnie z nim zasiłek nie przysługuje, gdy dziecko przebywa w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie.

W ocenie SKO za taką należy uznać rodzinny dom dziecka. Wskazuje na to art. 40 ust. 1 ustawy z 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 135 ze zm.). Przewiduje on, że jednym z zadań rodzinnego domu jest zapewnianie całodobowej opieki i utrzymania. Prowadzący RDD uważał jednak, że SKO błędnie uznało go za placówkę opiekuńczo-wychowawczą, ponieważ należy on do rodzinnych form pieczy zastępczej.
Z tymi zarzutami zgodził się WSA w Poznaniu. Podkreślił, że definicję instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie określa art. 3 pkt 7 ustawy o świadczeniach rodzinnych, który zawiera ich zamknięty katalog. Wśród nich wymieniona jest m.in. placówka opiekuńczo-wychowawcza, ale za taką nie może być uznany rodzinny dom dziecka.
Reklama
WSA przywołał art. 39 ust. 1 ustawy o pieczy zastępczej, który określa, że RDD jest zaliczany do rodzinnych form pieczy. Z kolei do tych instytucjonalnych należy np. placówka opiekuńczo-wychowawcza typu rodzinnego. Podkreślił, że nie można stawiać między nimi znaku równości, mimo że SKO słusznie zauważyło, iż rodzinny dom dziecka zapewnia całodobowe utrzymanie oraz wychowanie. Sąd uznał jednak, że niedopuszczalne jest stosowanie z tego powodu rozszerzającej wykładni ustawowej definicji instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie. W ocenie WSA intencją ustawodawcy było bowiem wskazanie instytucji, a nie wszystkich podmiotów gwarantujących 24-godzinną opiekę.
153 zł miesięcznie wynosi zasiłek pielęgnacyjny
ORZECZNICTWO
Wyrok WSA w Poznaniu z 19 listopada 2014 r., sygn. akt II SA/Po 622/14. www.serwisy.gazetaprawna.pl/orzeczenia