Właściciel placówki dla maluchów musi zapłacić za wpisanie jej na gminną listę miejsc opieki. Od samorządu otrzyma zaświadczenie potwierdzające, że działa zgodnie z przepisami

Czy lista miejsc opieki nad dziećmi jest jawna

Rodzice szukają żłobka dla dwuletniego syna. Czy spełniające ustawowe wymogi i zarejestrowane placówki mogą sprawdzić w gminie?
Rejestr żłobków i klubów dziecięcych działających na terenie danej gminy jest jawny i umieszczany na stronie jej biuletynu informacji publicznej. Znajdują się w nim dane adresowe placówek i podmiotu prowadzącego (z wyjątkiem osób fizycznych, które prowadzą miejsce opieki w innym miejscu niż miejsce zamieszkania), nazwy lub nazwiska ich właścicieli, numery NIP i REGON oraz informacje o liczbie miejsc. Dzięki temu rodzice mogą sprawdzić, czy wybrana przez nich placówka działa zgodnie z przepisami i zapewnia właściwe warunki opieki dla przebywających w niej dzieci.
Podstawa prawna
Art. 27 ustawy z 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 1457).

Czy rejestracja klubu dziecięcego jest obowiązkowa

Czytelniczka i jej koleżanka chciałyby uruchomić osiedlowy klubik dla 15 dzieci. W lokalu, w którym klub będzie działać, kończy się właśnie remont. Czy zanim zaczną przyjmować dzieci, muszą najpierw zarejestrować w gminie placówkę?
Prowadzenie żłobka lub klubu dziecięcego jest działalnością regulowaną w rozumieniu ustawy o swobodzie działalności gospodarczej. To oznacza, że podmiot zakładający takie miejsce opieki, niezależnie od tego, czy jest to osoba fizyczna, prawna czy jednostka organizacyjna, która nie posiada osobowości prawnej, musi spełnić warunki wynikające z odrębnych przepisów (w tym przypadku ustawy żłobkowej) i uzyskać wpis do rejestru prowadzonego przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta. Wpisu do niego należy dokonać tam, gdzie żłobek lub klub dziecięcy będzie funkcjonował. Placówka, która nie będzie zarejestrowana, będzie traktowana jako działająca nielegalnie, a kodeks wykroczeń za prowadzenie działalności gospodarczej bez wymaganego zezwolenia przewiduje karę grzywny lub ograniczenia wolności.
Podstawa prawna
Art. 26–27 ustawy z 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1457).

Czy właściciel placówki otrzyma druk wniosku

Pani Renata otrzymała pozytywne opinie straży pożarnej i sanepidu dla zakładanego żłobka. Teraz chciałaby go zarejestrować, aby jak najszybciej otworzyć placówkę. Czy potrzebny do tego wniosek otrzyma w urzędzie miasta?
Wniosek o zarejestrowanie żłobka lub klubu dziecięcego można złożyć w formie papierowej lub elektronicznej. W pierwszym przypadku wzór formularza nie jest określony w przepisach, wskazują one jedynie obowiązkowe elementy, które powinny się w nim znaleźć. Na tej podstawie gmina tworzy wzór druku, który udostępnia zainteresowanym podmiotom np. na stronie internetowej. W formularzu oprócz danych adresowych powinny znaleźć się informacje o numerze lub indeksie potwierdzającym status podmiotu, jeżeli jest nim osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, numery NIP i REGON. Gdy założycielem placówki jest osoba fizyczna, to obowiązkowym elementem wniosku jest numer PESEL i oświadczenie o niekaralności za przestępstwo umyślne. Na formularzu, niezależnie od tego, kto zakłada placówkę, znajdują się też oświadczenia o spełnianiu warunków lokalowych oraz posiadaniu tytułu prawnego do lokalu, w którym będzie prowadzony żłobek lub klub dziecięcy. Te same dane są wymagane, jeżeli właściciel placówki chce ją zarejestrować elektronicznie, tyle że w tym przypadku wzór wniosku jest ustalony przez rozporządzenie ministra pracy i polityki społecznej. Odpowiedni formularz znajduje się na stronie portalu www.emp@tia.gov.pl w zakładce e-wnioski. Do wykorzystania tego sposobu rejestracji konieczne jest założenie na nim konta i posłużenie się bezpiecznym podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym e-PUAP. Co do zasady rejestrujący żłobek nie musi więc dołączać żadnych dodatkowych dokumentów (poza oświadczeniem potwierdzającym dokonanie opłaty za wpis do rejestru). Jednak niezależnie od formy złożenia wniosku gmina, aby sprawdzić zgodność z prawdą podanych danych, może zażądać odpisu z odpowiedniego rejestru, dokumentu potwierdzającego tożsamość lub potwierdzającego tytuł prawny do lokalu, w którym będzie sprawowana opieka (np. umowę najmu).
Podstawa prawna
Art. 28 i 35a ustawy z 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 1457).

Czy gmina wyda zaświadczenie potwierdzające wpis

Pani Elżbieta złożyła wniosek o wpisanie do rejestru klubu dziecięcego. Czy otrzyma dokument potwierdzający, że spełnia warunki do prowadzenia miejsca opieki dla dzieci poniżej 3 lat?
Po tym, gdy gmina wpisze żłobek lub klub dziecięcy do rejestru, wyda podmiotowi prowadzącemu placówkę zaświadczenie potwierdzające ten fakt. Dokument powinien zawierać dane o nazwie organu, który dokonał wpisu do rejestru, datę i jego numer, formę organizacyjną opieki i jej nazwę, miejsce prowadzenia oraz nazwę (lub imię i nazwisko) właściciela placówki. Uzyskanie zaświadczenia jest bezpłatne.
Podstawa prawna
Art. 30 ustawy z 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 1457).

Czy dane o placówce trzeba aktualizować

Czytelniczka, która razem ze wspólniczką od 2013 r. prowadzi żłobek, będzie teraz jego jedyną właścicielką. Czy w związku z tym powinna dokonać zmiany danych znajdujących się w gminnym rejestrze?
Właściciel żłobka lub klubu dziecięcego wpisanego do rejestru jest zobowiązany do informowania gminy o zmianie wszelkich danych wskazanych we wniosku. Ma na to 14 dni od ich zaistnienia. Po otrzymaniu zgłoszenia w tej sprawie gmina dokonuje odpowiednich modyfikacji w rejestrze i wydaje właścicielowi placówki nowe zaświadczenie, które będzie je uwzględniać. Zmiana danych w rejestrze nie wymaga wniesienia opłaty.
Podstawa prawna
Art. 35 ustawy z 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 1457).

Czy dotacja jest uzależniona od rejestracji

Przedsiębiorca prowadzi od dwóch lat przedszkole, ale ze względu na duże zainteresowanie rodziców zastanawia się nad otworzeniem placówki dla dzieci niemających 3 lat. Obawia się jednak wysokich kosztów związanych z jej prowadzeniem. Czy zarejestrowanie placówki jest warunkiem otrzymania dotacji z budżetu samorządu?
Tylko wpisane do rejestru żłobki i kluby dziecięce mogą ubiegać się o dotację celową na każde dziecko objęte opieką, finansowaną przez samorząd. Nie oznacza to jednak, że gmina ma obowiązek przyznawania wsparcia dla takich podmiotów (w przeciwieństwie do prywatnych przedszkoli), ponieważ przepisy wskazują, że jest to dla nich zadanie fakultatywne. Zarejestrowanie żłobka nie gwarantuje więc uzyskania dotacji, jeżeli radni samorządu nie podejmą wcześniej uchwały, która w ogóle ją wprowadzi i określi jej wysokość. Ponadto tylko wpisane na gminną listę podmioty mogą ubiegać się o dofinansowanie z rządowych programów, np. Malucha, który będzie kontynuowany również w 2015 r.
Podstawa prawna
Art. 60, art. 62 ustawy z 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 1457).

Czy wpisanie żłobka na listę jest bezpłatne

Przedsiębiorca chce złożyć wniosek pozwalający na utworzenie żłobka. Czy zarejestrowanie placówki jest zwolnione z opłaty?
Wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych podlega opłacie, która jest przekazywana na konto gminy i stanowi jej dochód. Wysokość opłaty jest określona odrębnie przez każdy samorząd, jednak ustawa żłobkowa wskazuje, że nie może to być więcej niż połowa minimalnego wynagrodzenia za pracę. W związku z tym, że w 2015 r. wysokość najniższej pensji to 1750 zł, opłata za rejestrację może maksymalnie wynieść 875 zł. Kwota opłaty obowiązująca w konkretnej gminie jest wskazywana przez jej radnych w uchwale. Może też być w każdym momencie obniżona lub podwyższona.
Podstawa prawna
Art. 33 ust. 1–3 ustawy z 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 1457).

Czy są standardy lokalowe i sanitarne

Firma, która prowadzi już przedszkole, planuje otworzenie żłobka. Ma wybrany lokal, ale wymaga on gruntownego remontu, m.in. pomieszczenia przeznaczonego na łazienkę dla maluchów. Czy przepisy określają jednolite warunki ochrony przeciwpożarowej i sanitarnej dla żłobków i klubów dziecięcych?
Lokal, w którym będzie się mieścić placówka dla dzieci poniżej 3 lat, musi spełniać określone standardy sanitarne i ochrony przeciwpożarowej. Są one szczegółowo określone w rozporządzeniu ministra pracy i polityki społecznej, a potwierdzeniem tego, że zostały zachowane, są pozytywne opinie wystawione przez komendanta straży pożarnej oraz inspektora sanitarnego. Ponieważ spełnianie standardów jest jednym z wymogów przy rejestrowaniu miejsca opieki, podmiot prowadzący powinien jeszcze przed złożeniem wniosku dysponować opiniami, które będą gwarantowały bezpieczne warunki pobytu dzieci. Ich brak może być powodem odmowy wpisu placówki na listę żłobków i klubów dziecięcych. Przepisy wskazują bowiem, że gmina nie zarejestruje miejsca opieki, jeżeli jego właściciel nie spełnia warunków do jego utworzenia oraz prowadzenia. Samorząd odmówi wpisu również wtedy, gdy wobec przedsiębiorcy wydano prawomocne orzeczenie zakazujące działalności objętej wpisem.
Podstawa prawna
Art. 25, art. 31 ustawy z 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 1457).