Naszym małym dzieckiem zajmuje się niania, która jest u nas legalnie zatrudniona. Chciałabym się upewnić, czy w razie gdyby zachorowała i nie mogła się stawić u nas w domu do opieki nad maluchem, będę mogła opuścić na kilka dni pracę bez konieczności brania urlopu – pyta pani Agnieszka
Tak. W ramach promowania legalnego zatrudniania niań do dzieci poniżej trzech lat ustawodawca przewidział również ułatwienia w przypadku zaistnienia opisanej przez czytelniczkę sytuacji.
Jeśli niania zachoruje, a więc nie może opiekować się dzieckiem, rodzic zatrudniony w oparciu o umowę o pracę może zostać w domu, by czasowo przejąć jej obowiązki. Jest to prawo rodzica, więc jego pracodawca musi usprawiedliwić nieobecność w pracy swojego podwładnego.
Co więcej, za ten czas rodzic otrzyma zasiłek opiekuńczy, który odpowiada 80 proc. jego wynagrodzenia. Tyle jeśli chodzi o ogólną zasadę.
Trzeba bowiem pamiętać również o szczegółach. Po pierwsze, opisane uprawnienie rodzica istnieje tylko wówczas, gdy zatrudnia nianię w oparciu o umowę uaktywniającą. Jest to dokument, który potwierdza, że wynajęcie niani odbywa się legalnie, dzięki czemu państwo zyskuje składki na ubezpieczenia społeczne oraz podatki od wypłacanego takiej osobie wynagrodzenia. Po drugie, żeby rodzic za czas nieobecności w pracy otrzymał zasiłek opiekuńczy, musi udowodnić przed pracodawcą, że niania rzeczywiście była chora. Powinien niezwłocznie poinformować szefa o swojej nieobecności oraz o jej przyczynach (np. telefonicznie), co jest standardowym działaniem w każdej sytuacji, gdy nieplanowane okoliczności uniemożliwiają stawienie się w zakładzie pracy.
Następnie ma obowiązek złożyć w formie pisemnej oświadczenie o chorobie niani, do którego dołącza się kopię zaświadczenia lekarskiego stwierdzającego niezdolność do pracy niani. W odniesieniu do tego ostatniego dokumentu pracownik powinien potwierdzić jego zgodność z oryginałem. Trzeba więc zadbać o to, by niania, która jest chora, potwierdziła ten fakt u lekarza i dostała od niego zwolnienie, które następnie będzie można skopiować.
Dzięki tym dwóm dokumentom uda się zarówno formalnie usprawiedliwić nieobecność jak i otrzymać zasiłek opiekuńczy.
Podstawa prawna
Art. 32 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy z 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 159). Par. 3 pkt 3a rozporządzenia ministra pracy i polityki socjalnej z 15 maja 1996 r. w sprawie sposobu usprawiedliwiania nieobecności w pracy oraz udzielania pracownikom zwolnień od pracy (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 1632 ze zm.).