Firma otrzyma refundację wydatków poniesionych na przystosowanie stanowisk pracy wszystkich pracowników z uszczerbkiem na zdrowiu, a nie tylko tych, którzy doznali go w trakcie zatrudnienia.

Taką zmianę zasad uzyskiwania pomocy przez pracodawców przewiduje ustawa z 28 listopada 2014 r. o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. poz. 1873). Dostosowuje ona część przepisów do nowego unijnego rozporządzenia w sprawie udzielania pomocy publicznej. Nowelizacja zakłada m.in. obniżenie z 80 proc. do 70 proc. maksymalnego limitu refundacji szkolenia niepełnosprawnego pracownika. Wprowadza też nową możliwość starania się przez pracodawcę o dofinansowanie do kosztów szkolenia pracownika pomagającego osobie niepełnosprawnej w wykonywaniu obowiązków zawodowych.

– Do tej pory pracodawca mógł wnioskować tylko o zwrot miesięcznych kosztów zatrudnienia takiego podwładnego – mówi Mateusz Brząkowski, radca prawny Polskiej Organizacji Pracodawców Osób Niepełnosprawnych.
Reklama
Refundacja kosztów szkolenia wynosi maksymalnie 100 proc. poniesionych przez firmę kosztów, ale nie może to być więcej niż równowartość kwoty najniższego wynagrodzenia.
Kolejna zmiana jest związana z wykazywaniem przez pracodawcę efektu zachęty, który jest jednym z warunków uzyskania dofinansowania do pensji niepełnosprawnego pracownika. O ile jeszcze do końca 2014 r. obowiązywały przepisy, które uzależniały uzyskanie dopłaty do zatrudnionej osoby z dysfunkcją zdrowotną od tego, czy spowodowało to wzrost zatrudnienia ogółem i wśród pracowników niepełnosprawnych, o tyle od początku tego roku wystarczające jest spełnienie tylko tego pierwszego wymogu.
– Jest to ważna zmiana, bo dopłata do pensji jest podstawową zachętą do zatrudniania osób niepełnosprawnych – podkreśla Mateusz Brząkowski.
Nowelizacja doprecyzowuje też zasady uzyskiwania wsparcia przez firmy mające status zakładu pracy chronionej. Mogą one otrzymać ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) zwrot kosztów budowy lub przebudowy związanej z modernizacją zakładowych obiektów i pomieszczeń.
Etap legislacyjny
Nowelizacja obowiązująca od 1 stycznia 2015 r.