NSA rozpatrywał skargę kasacyjną Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON), który zaskarżył wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie (sygn. akt V SA/Wa 1533/20), uchylający jego decyzję nakazującą pracodawcy zwrot pieniędzy przekazanych tytułem dofinansowań do wynagrodzeń. PFRON uznał, że firma naruszyła art. 26a ust. 1a1 pkt 3 ustawy z 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 573 ze zm.). Stanowi on, że dopłaty nie przysługują, jeśli koszty płacy zostały poniesione przez pracodawcę z uchybieniem terminów określonych odrębnymi przepisami.
PFRON stwierdził, że było tak w tym przypadku, bo dla ustalenia terminów opłacenia składek należy przyjąć daty rozliczania należności na ZUS na poszczególne fundusze, zgodnie z zasadami wynikającymi z par. 12 rozporządzenia Rady Ministrów z 21 września 2017 r. w sprawie szczegółowych zasad postępowania w sprawach rozliczania składek, do których poboru jest zobowiązany ZUS (Dz.U. poz. 1831 ze zm.), a te uiszczone przez pracodawcę zostały przez zakład zaliczone na wcześniejsze zobowiązania.