Były pracownik Jastrzębskiej Spółki Węglowej (JSW) wniósł pozew o zapłatę 423 tys. zł z tytułu naruszenia gwarancji zatrudnienia. Gwarancje te zapewniało porozumienie zawarte między zarządem JSW a związkami zawodowymi w maju 2011 r. Zgodnie z nim do czasu ustalenia nowego układu zbiorowego pracy, ale maksymalnie przez 10 lat od zawarcia porozumienia, pracownicy mieli zagwarantowane ustalone w 2011 r. warunki pracy i płacy. W razie ich zmiany lub redukcji zatrudnienia pracownikowi zwolnionemu z przyczyn leżących po stronie pracodawcy przysługiwało odszkodowanie za brakujący okres zatrudnienia, naliczane według ustalonego w porozumieniu algorytmu.
Powód był zatrudniony w JSW jako specjalista, następnie awansował na stanowisko pełnomocnika z wynagrodzeniem wynoszącym niecałe 12 tys. zł. W 2015 r. stanowisko to zostało zlikwidowane, a mężczyzna otrzymał propozycję przejścia na stanowisko starszego specjalisty z wynagrodzeniem prawie trzykrotnie niższym. Pracownik propozycję odrzucił. Otrzymał od pracodawcy jeszcze dwie oferty przejścia na inne stanowiska (obie ze znacznie niższym wynagrodzeniem – od 8,5 tys. zł do 10 tys. zł), ale ich również nie przyjął. W efekcie jego umowa o pracę uległa rozwiązaniu w związku z nieprzyjęciem przez pracownika nowych warunków zatrudnienia po wypowiedzeniu zmieniającym.