Członkowie rad nadzorczych skorzystają z odliczeń składkowych tak jak inni ubezpieczeni. Resort pracy przygotował przepisy wykonawcze, które przewidują też nowe kody dla tego tytułu.
Reklama
1 stycznia wchodzi w życie ustawa z 23 października 2014 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1831), która ozusowuje wynagrodzenia członków rad nadzorczych. W wyniku zmian zapłacą oni do ZUS należności emerytalno-rentowe (ubezpieczenie wypadkowe i chorobowe będzie dla nich niedostępne). Przy czym nie wszystkie ich przychody będą podlegać oskładkowaniu.

Reklama
Zgodnie z nowelizacją rozporządzenia ministra pracy i polityki społecznej z 18 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (Dz.U. nr 161, poz. 1106 ze zm.) członkowie rad nadzorczych zyskają prawo do odliczenia z podstawy wymiaru składek diet i innych należności z tytułu podróży służbowej. Wśród wyłączeń są też m.in. gratyfikacje socjalne wypłacane z zakładowego funduszu świadczeń, nagrody jubileuszowe przysługujące nie częściej niż raz na 5 lat, odprawy pieniężne w związku z przejściem na emeryturę lub rentę oraz ekwiwalent pieniężny za używanie w pracy własnych materiałów i sprzętów.
Gotowa jest też nowelizacja rozporządzenia ministra pracy i polityki społecznej z 23 października 2009 r. w sprawie określenia wzorów zgłoszeń do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego, imiennych raportów miesięcznych, zgłoszeń płatnika, deklaracji rozliczeniowych, zgłoszeń danych o pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze oraz innych dokumentów (Dz.U. nr 186, poz. 1444 ze zm.). Akt ten zawiera wykaz kodów, które płatnicy składek będą musieli podać, zgłaszając członków rad nadzorczych do organu rentowego.
Kod 22 40 będzie dotyczył członków rady nadzorczej, którzy wykonują funkcję bezpłatnie i podlegają tylko ubezpieczeniu zdrowotnemu. Kod 22 41 ustanowiono dla osób pracujących w radzie za wynagrodzeniem. Z kolei kod 22 42 ma dotyczyć tych, którzy opłacają składki z nowego tytułu, ale w związku z zamieszkaniem poza terenem Polski nie podlegają ubezpieczeniu zdrowotnemu.
Etap legislacyjny
Ustawa i przepisy wykonawcze wchodzą w życie 1 stycznia 2015 r.