Od listopada korzystam ze zwolnienia lekarskiego. Lekarz twierdzi, że nie wrócę do pracy wcześniej niż w styczniu albo w lutym. W dziale płac powiedziano mi, że do połowy grudnia przysługiwało mi wynagrodzenie chorobowe, a obecnie zasiłek. Ponoć takie też świadczenie dostanę od stycznia. Czy pracodawca nie powinien w nowym roku rozpocząć wypłaty wynagrodzenia chorobowego? Czy od 1 stycznia podstawa świadczenia zostanie przeliczona w związku z moim awansem i podwyżką wynagrodzenia z 3200 zł na 4000 zł od tej daty?
Nie. Rodzaj świadczenia za czas choroby przysługującego od 1 stycznia zależy od tego, jakie było wypłacane 31 grudnia. W myśl wyjaśnień ZUS jeżeli nieprzerwana niezdolność do pracy z powodu choroby przypada na przełomie roku kalendarzowego, a 31 grudnia pracownik ma prawo do:
wynagrodzenia chorobowego, na podstawie art. 92 kodeksu pracy, to od 1 stycznia nadal przysługuje mu wynagrodzenie (okres 33 albo 14 dni należy liczyć od 1 stycznia),
● zasiłku chorobowego, to od 1 stycznia nadal ma prawo do zasiłku chorobowego za cały okres tej nieprzerwanej niezdolności do pracy.
W analizowanej sytuacji pracownik niezdolny do pracy na przełomie roku kalendarzowego od 1 stycznia otrzyma zasiłek chorobowy. Wynagrodzenie chorobowe w wymiarze przewidzianym w kodeksie pracy będzie mu przysługiwało dopiero po przerwie w niezdolności do pracy, a więc w razie kolejnej choroby w 2015 roku.
Podstawę wymiaru wynagrodzenia i zasiłku chorobowego stanowi przeciętne miesięczne wynagrodzenie wypłacone pracownikowi za okres 12 miesięcy kalendarzowych poprzedzających miesiąc, w którym powstała niezdolność do pracy. W przypadku choroby w listopadzie 2014 roku podstawę wymiaru wynagrodzenia chorobowego obliczono, uwzględniając wynagrodzenie za okres od listopada 2013 roku do października 2014 roku. Gdyby pracownik miał krótszy niż roczny staż, podstawę wymiaru ustalono by, przyjmując przeciętne miesięczne wynagrodzenie za pełne miesiące kalendarzowe zatrudnienia przed chorobą.
Podwyższenie wysokości wynagrodzenia od 1 stycznia w związku ze zmianą stanowiska pracy nie powoduje konieczności ustalenia na nowo podstawy wymiaru zasiłku. Z uwagi na nieprzerwaną niezdolność do pracy trzeba go obliczyć od podstawy ustalonej w celu wypłaty wynagrodzenia chorobowego. Podwyżka pensji w trakcie niezdolności do pracy, nie zwiększy zatem podstawy wymiaru zasiłku.
Podstawa prawna
Art. 36, art. 43 ustawy z 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (t.j. Dz.U. z 2014 r, poz. 159).