Zatrudniamy osobę z orzeczeniem o niepełnosprawności w stopniu umiarkowanym, której stanowisko pracy zostało dostosowane do jej indywidualnych potrzeb. Ostatnio pracownik zwrócił się z prośbą o zapewnienie mu miejsca parkingowego. Z uwagi na lokalizację siedziby przedsiębiorstwa, której jesteśmy jedynie najemcą, nie dysponujemy innymi miejscami niż te przewidziane dla pojazdów służbowych, za które drogo płacimy. Czy mamy obowiązek zapewnić niepełnosprawnemu pracownikowi miejsce parkingowe?
Przepisy prawa pracy przewidują szczególne zasady zatrudniania osób niepełnosprawnych, które zostały określone w przepisach ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (dalej: u.r.z.o.n). Regulacje te określają szeroki zakres uprawnień, z jakich mogą korzystać osoby, u których orzeczono określony stopień niepełnosprawności. Należą do nich m.in. dodatkowe przerwy w pracy, dodatkowy urlop wypoczynkowy czy też zwolnienia od pracy w celu uczestniczenia w turnusie rehabilitacyjnym. Natomiast zgodnie z art. 207 par. 2 kodeksu pracy pracodawca jest zobowiązany chronić zdrowie i życie pracowników przez zapewnienie im bezpiecznych i higienicznych warunków pracy przy odpowiednim wykorzystaniu osiągnięć nauki i techniki. W szczególności jest obowiązany organizować pracę w sposób zapewniający bezpieczne i higieniczne warunki pracy, zapewniać przestrzeganie w zakładzie pracy przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, wydawać polecenia usunięcia uchybień w tym zakresie oraz kontrolować wykonanie tych poleceń, a także reagować na potrzeby w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa i higieny pracy oraz dostosowywać środki podejmowane w celu doskonalenia istniejącego poziomu ochrony zdrowia i życia pracowników, biorąc pod uwagę zmieniające się warunki wykonywania pracy.