Pierwsza część zmian w ustawie o pracowniczych planach kapitałowych (dalej: ustawa o PPK) wprowadzonych ustawą z 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021–2027 (Dz.U. poz. 1079) wchodzi w życie 4 czerwca 2022 r. Potrzeba ich wprowadzenia wyniknęła z doświadczeń praktycznych, jakie po kilku latach obowiązywania ustawy zdobyły podmioty zatrudniające (dla uproszczenia – pracodawcy), instytucje finansowe, a także Polski Fundusz Rozwoju. Nowelizacja odpowiada na pytania, które dotychczas były bez odpowiedzi.

niestosujący ustawy