Kwota ma wpływ na wysokość składek na ubezpieczenia społeczne płacone przez przedsiębiorców. Podstawę ich wymiaru stanowi bowiem zadeklarowana kwota nie niższa jednak niż 60 proc. przeciętnego wynagrodzenia (2375,40 zł w 2015 r.). Od niej naliczane są składki emerytalne, rentowe, wypadkowe i na Fundusz Pracy (ubezpieczenie chorobowe jest dobrowolne). Taka sama podstawa obowiązuje osoby przebywające na urlopie wychowawczym oraz pracowników oddelegowanych do pracy za granicę.

Obowiązek opłacania składek wygasa z chwilą osiągnięcia w danym roku kalendarzowym przychodów w wysokości trzydziestokrotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia tj. 118 770 zł w 2015 r. Limit ten dotyczy wszystkich osób z tytułem do ubezpieczenia (działalność gospodarcza, chałupnictwo, umowa o pracę, umowa-zlecenia, agencyjna i inna o świadczenie usług). W przypadku dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego górna granica wynosi 250 proc. tej kwoty, zatem wyniesie w przyszłym roku 9 897,50 zł.