3 959 zł wyniesie w przyszłym roku kwota prognozowanego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej. Jej wzrost o 213 zł w porównaniu z 2014 r. wynika z przyjętej w czwartek przez Sejm ustawy budżetowej na 2015 r.

Kwota ma wpływ na wysokość składek na ubezpieczenia społeczne płacone przez przedsiębiorców. Podstawę ich wymiaru stanowi bowiem zadeklarowana kwota nie niższa jednak niż 60 proc. przeciętnego wynagrodzenia (2375,40 zł w 2015 r.). Od niej naliczane są składki emerytalne, rentowe, wypadkowe i na Fundusz Pracy (ubezpieczenie chorobowe jest dobrowolne). Taka sama podstawa obowiązuje osoby przebywające na urlopie wychowawczym oraz pracowników oddelegowanych do pracy za granicę.

Obowiązek opłacania składek wygasa z chwilą osiągnięcia w danym roku kalendarzowym przychodów w wysokości trzydziestokrotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia tj. 118 770 zł w 2015 r. Limit ten dotyczy wszystkich osób z tytułem do ubezpieczenia (działalność gospodarcza, chałupnictwo, umowa o pracę, umowa-zlecenia, agencyjna i inna o świadczenie usług). W przypadku dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego górna granica wynosi 250 proc. tej kwoty, zatem wyniesie w przyszłym roku 9 897,50 zł.