Użycie przez radnych sformułowania o górnym limicie wynagrodzenia dla osoby zajmującej się dziećmi oznacza, że można jego niższą kwotę zawrzeć w podpisywanej z nią umowie. Tak uznał Naczelny Sąd Administracyjny, który oddalił skargę kasacyjną prokuratora okręgowego z Zielonej Góry na wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wielkopolskim. Prokurator rejonowy zaskarżył część zapisów uchwały rady miasta Wschowa w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia dziennego opiekuna, jednak WSA w wyroku wydanym 9 kwietnia 2014 r. (sygn. akt II SA/Go 167/14) stwierdził nieważność tylko niektórych z nich.

Nieuwzględniony przez WSA zarzut, który stał się przedmiotem skargi do NSA, dotyczył użytego przez radnych sformułowania wskazującego, że ustala się maksymalne wynagrodzenie dziennego opiekuna w wysokości 3 zł za każdą godzinę opieki. Zdaniem prokuratora zapis jest niezgodny z art. 43 ustawy z 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 1457), ponieważ wprowadza konkretną, stałą i sztywną stawkę pensji takiej osoby. W jego opinii radni wykroczyli poza upoważnienie do wydania uchwały w tej sprawie. To spowodowało, że w oparciu o nią nie jest możliwe ustalenie niższego wynagrodzenia na etapie podpisywania umowy między dziennym opiekunem a burmistrzem miasta.
Z zarzutem o nieprawidłowości takiego rozwiązania nie zgodził się WSA w Gorzowie Wielkopolskim, a przedstawione przez niego uzasadnienie w pełni poparł NSA. – Jeżeli użyty został wyraz o maksymalnej kwocie wynagrodzenia, to jest możliwość ustalenia niższej pensji dla opiekuna w umowie – mówiła Marzenna Linska-Wawrzon, sędzia NSA. Dodała, że nie ma też podstaw do zakwestionowania zapisu o tym, że wynagrodzenie przysługuje za nie więcej niż 8 godzin dziennej opieki. NSA podkreślił, że wskazany tu limit odnosi się do zasad ustalania pensji, a nie do tego, ile czasu opiekun ma się zajmować dziećmi. Ta kwestia jest bowiem rozstrzygana w umowie o świadczenie usług opiekuńczych. Mimo zarzutów prokuratora za prawidłowy został uznany zapis zastrzegający, że wynagrodzenie nie przysługuje, jeżeli dziecko przebywa w żłobku, ponieważ ma on służyć zabezpieczeniu finansów gminy przed podwójnym płaceniem za opiekę.

ORZECZNICTWO

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie z 17 grudnia 2014 r., sygn. akt I OSK 1547/14.