Delegowanie to kierowanie swojego pracownika przez dane przedsiębiorstwo (spółka wysyłająca) do czasowego wykonywania pracy w drugim przedsiębiorstwie (spółka przyjmująca) mającym siedzibę w innym kraju. Często bywa mylone z podróżą służbową, która jest równoznaczna z wykonywaniem pracy na polecenie pracodawcy poza miejscowością, w której znajduje się siedziba pracodawcy lub poza stałym miejscem pracy wskazanym w umowie o pracę. W orzecznictwie przyjmuje się, że podróż służbowa ma charakter incydentalny, tymczasowy i krótkotrwały, jest przeprowadzana w celu wykonania określonego zadania, niekoniecznie związanego z zajmowanym stanowiskiem lub rodzajem wykonywanej pracy. Delegowanie natomiast jest możliwe m.in. w sytuacji, gdy pracodawca (przedsiębiorstwo) zawarło umowę o świadczenie usług z innym przedsiębiorstwem i skierowanie pracownika do tymczasowej pracy w innym miejscu jest potrzebne w celu wykonywania tej umowy lub jeśli pracodawca deleguje pracownika do przedsiębiorstwa należącego do tej samej grupy przedsiębiorstw.
Pracownikiem delegowanym może być zarówno obywatel Polski, jak i obywatel państwa trzeciego, który jest zatrudniony przez polską spółkę – pod warunkiem że przebywa i pracuje w Polsce legalnie. W tym zakresie przepisy dotyczące delegowania nie przewidują żadnych ograniczeń. Ograniczenia takie mogą natomiast wynikać z przepisów imigracyjnych obowiązujących w kraju, do którego pracownicy są delegowani.