Zgodnie z projektem nowelizacji ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. poz. 583 ze zm.) minister spraw zagranicznych będzie mógł określić, w drodze rozporządzenia, m.in. zawody, rodzaje umów czy działalności, w przypadku których wnioski o wydanie wiz pracowniczych będą przyjmowane poza kolejnością. Ponadto, określając te zawody, minister będzie mógł wskazać również państwa, w których wnioski od obywateli o wydanie wizy będą przyjmowane w pierwszym rzędzie.
Obecnie przepisy przewidują odwrotną kolejność – MSZ może wskazać państwa, których obywatele będą obsługiwani poza kolejką i ewentualnie dodatkowo, określając listę tych krajów, wytypować też zawody, do których zastosowanie miałaby procedura priorytetowego przyjmowania i rozpoznawania wniosków o wydanie wiz pracowniczych.