Zawarłem z pracownikiem umowę o zakazie konkurencji. Okazało się, że pracownik naruszał umowę od około dwóch lat (maj 2020 r.), pracując także w firmie konkurenta. Dowiedziałem się o tym dopiero niedawno, na początku maja, i to przypadkowo. W umowie był zakaz zatrudnienia na rzecz jakichkolwiek podmiotów. Czy w tej sytuacji można jeszcze wystąpić do sądu o odszkodowanie do pracownika, choć minęło sporo czasu? Pracownik tłumaczy swoją decyzję COVID-19 i szukaniem nowych dochodów po rozpoczęciu pandemii.
Regulacje dotyczące zakazu konkurencji zapisano w art. 1011 kodeksu pracy (dalej: k.p.). Zgodnie z par. 1 w zakresie określonym w odrębnej umowie pracownik nie może prowadzić działalności konkurencyjnej wobec pracodawcy ani też świadczyć pracy w ramach stosunku pracy lub na innej podstawie na rzecz podmiotu prowadzącego taką działalność (zakaz konkurencji). Pracodawca, który poniósł szkodę wskutek naruszenia przez pracownika zakazu konkurencji przewidzianego w umowie, może dochodzić od pracownika wyrównania tej szkody na zasadach określonych w przepisach rozdziału I w dziale 5.