Co do zasady art. 26a ust. 1a1 pkt 3 ustawy z 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz.U. z 2011 r. nr 127, poz. 721 ze zm.) wskazuje, że jednym z warunków uzyskania dofinansowania do wynagrodzenia jest poniesienie miesięcznych kosztów płacy osoby z dysfunkcją zdrowotną (zgodnie z odrębnymi przepisami), ale nie później niż z 14-dniowym uchybieniem.
Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych (OBPON) ma jednak wątpliwości, czy warunek ten dotyczy też np. składek na ubezpieczenia społeczne odprowadzanych za pełnosprawnych pracowników i czy ewentualne opóźnienia w ich opłacaniu mogą ich pozbawić dopłat do pensji na te osoby, na które takie wparcie przysługuje.
Biuro Pełnomocnika rządu ds. Osób Niepełnosprawnych (BON) wyjaśnia, że warunek o terminowości ponoszenia kosztów płacy, które są szczegółowo wymienione w art. 2 pkt 4a ustawy, odnosi się bezpośrednio do pracowników z uszczerbkiem na zdrowiu. Jednak uchybienia w opłacaniu należności do ZUS za pozostałych zatrudnionych mogą być analizowane jako przesłanka odmowy wypłaty dofinansowania na podstawie jej art. 26a ust. 9a pkt 1. Ten przepis wskazuje, że wsparcie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) nie może zostać udzielone lub wypłacone pracodawcy, który znajduje się w trudnej sytuacji ekonomicznej wg kryteriów określonych w przepisach Unii Europejskiej dla pomocy publicznej. To oznacza, że nieprawidłowości dotyczące kosztów płacy innych zatrudnionych mogą, ale nie muszą świadczyć o zaistnieniu tej negatywnej przesłanki.
– Ze względu na stanowisko przedstawione przez BON pracodawcy powinni terminowo opłacać składki za wszystkich pracowników – podkreśla Edyta Sieradzka, wiceprezes OBPON.
Dodaje, że takie postępowanie pozwoli im zapobiegać przypadkom, gdy w trakcie kontroli nawet jednodniowe opóźnienie w przekazywaniu należności do ZUS za zdrowe osoby może być potraktowane jako pozostawanie w trudnej sytuacji ekonomicznej i pozbawić należnego wsparcia.