Zwolnienie pracownika z pracy ze skutkiem natychmiastowym wymaga od pracodawcy szybkiej reakcji na jego szczególnie rażące zachowanie. Ma on bowiem na to miesiąc od momentu powzięcia wiadomości o przyczynach uzasadniających zastosowanie tego trybu.

Kodeks pracy nie uzależnia natomiast rozpoczęcia biegu jednomiesięcznego terminu od ujawnienia się skutków nagannego postępowania pracownika w postaci ustalenia rozmiaru szkody, jaką to postępowanie spowodowało. Oznacza to, że ustawową przesłanką rozwiązania z pracownikiem umowy o pracę w tym trybie nie jest wyrządzenie pracodawcy szkody.

Jeżeli wskutek ciężkiego naruszenia przez pracownika podstawowych obowiązków pracowniczych pracodawca poniósł szkodę, pracownik, który ją wyrządził, ponosi odpowiedzialność majątkową według zasad określonych w przepisach kodeksu pracy, i to niezależnie od rozwiązania z nim umowy o pracę. Pracodawca musi więc liczyć się z tym, że jeżeli będzie chciał najpierw poznać rozmiar szkód wyrządzonych przez pracownika jego wadliwymi decyzjami i zaniedbaniem, to może narazić się na zarzut przekroczenia wyznaczonego terminu.

DANUTA KLUCZ

ekspert prawa pracy

PODSTAWA PRAWNA

■  Art. 52 par. 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 1998 r. nr 21, poz. 94 z późn. zm.).