Jeśli zajdzie potrzeba wystawienia duplikatu informacji o wysokości obniżenia we wpłacie na PFRON, kontrahent może wykorzystać to uprawnienie w ciągu sześciu miesięcy, liczonych od daty jego otrzymania.

Tak wynika z odpowiedzi Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dla Ogólnopolskiej Bazy Pracodawców Osób Niepełnosprawnych (OBPON.org). W swoim pytaniu organizacja poruszała problem jednego z pracodawców, do którego zgłosił się klient, aby sprawdzić liczbę wystawionych dla niego informacji INF-U o kwocie obniżenia wpłat na fundusz za 2021 r. (takie uprawnienie zyskuje się dzięki kupowaniu towarów lub usług od zakładów, które spełniają warunki do udzielania ulg). Po przeprowadzonej weryfikacji okazało się, że jeden z tych druków – z datą nadania 19 listopada 2021 r., nie dotarł do kontrahenta, a na stronie internetowej Poczty Polskiej, która umożliwia śledzenie statusu przesyłki, widnieje informacja, że jest nadal w transporcie. W związku z tym OBPON.org zwróciła się o wyjaśnienie, czy pracodawca powinien domagać się od Poczty Polskiej dodatkowej informacji o przyczynie niedostarczenia przesyłki i czy ma wysłać klientowi ponownie druk INF-U, czy wystawić jego duplikat. Dodatkowo organizacja zapytała, jak powinien być liczony sześciomiesięczny termin na wykorzystanie ulgi, a mianowicie – czy od daty wysłania oryginału, chociaż do dziś klient go nie otrzymał, czy okres ten należy liczyć od dnia otrzymania duplikatu.
W odpowiedzi PFRON tłumaczy, że zgodnie z art. 22 ust. 4 ustawy z 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 573 ze zm.) przysługująca, a niewykorzystana kwota obniżenia może być uwzględniana we wpłatach na PFRON przez okres nie dłuższy niż sześć miesięcy, licząc od dnia uzyskania informacji o wysokości ulgi. Dlatego w przypadku przedstawionym przez OBPON.org pracodawca powinien przede wszystkim wyjaśnić status przesyłki z informacją INF-U, bo musi mieć wiedzę, czy jego korespondencja dotrze do nadawcy, zanim wystawi jej duplikat. Może bowiem dojść do sytuacji, gdy w obrocie prawnym pojawią się oryginał oraz duplikat informacji i będą problemy z określeniem, na podstawie której z nich kontrahent nabył prawo do obniżenia wpłaty oraz w jakim okresie może ją spożytkować.
PFRON dodaje, że trzeba mieć na uwadze, iż duplikat to drugi egzemplarz obiektu, identyczny z pierwszym. W odróżnieniu od kopii nie jest tworzony na wzór oryginału, ale pochodzi z tego samego źródła co oryginał. Ponadto fundusz zwraca uwagę, że wzór informacji INF-U przewiduje możliwość wystawienia jej duplikatu – w oświadczeniach końcowych pracodawca wskazuje, czy wystawiana informacja jest duplikatem, czy nie. To oznacza, że jeśli zajdzie potrzeba wydania duplikatu, to klient z dniem jego otrzymania uzyskuje uprawnienie do obniżenia wpłat na PFRON oraz możliwość wykorzystania go przez okres sześciu miesięcy, który będzie liczony od daty otrzymania duplikatu tego druku.