Uregulowanie sposobu i trybu przyznawania świadczenia teleinformatycznego funkcjonariuszom Służby Więziennej zakłada projekt nowelizacji, który trafił właśnie do wykazu prac legislacyjnych rządu.

Chodzi o dodatek do wynagrodzenia dla osób, które realizują zadania z zakresu bezpieczeństwa w przestrzeni wirtualnej w służbach, organach administracji i podmiotach działających w ramach krajowego systemu cyberbezpieczeństwa. Od dawna płace takich specjalistów w sektorze prywatnym znacznie odstają od tych proponowanych przez instytucje publiczne, dlatego państwo, chcąc dysponować wysoko wykwalifikowaną kadrą, ustanowiło wspomniane świadczenie. Wprowadziła je ustawa z 2 grudnia 2021 r. o szczególnych zasadach wynagradzania osób realizujących zadania z zakresu cyberbezpieczeństwa (Dz.U. poz. 2333). Zgodnie z jej przepisami wysokość dodatku zależy od wykonywanych zadań. Może to być nawet 30 tys. zł brutto miesięcznie. Ponadto, aby zapewnić takim specjalistom jeszcze wyższą wypłatę, w ostatnim czasie znowelizowano też rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1949 ze zm.). W konsekwencji osobom podlegającym ubezpieczeniom społecznym (podobnie jak funkcjonariuszom) wspomniany dodatek nie jest też wliczany do podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne.
30 tys. zł brutto tyle wynosi maksymalna wysokość świadczenia dla cyberspecjalistów
Po pierwszych doświadczeniach w stosowaniu ustawy rząd chce doprecyzować jej przepisy m.in. w stosunku do Służby Więziennej. Co prawda, jak przekonują projektodawcy, świadczenie teleinformatyczne przysługuje funkcjonariuszom tej formacji na podstawie już obowiązujących regulacji (art. 5 pkt 2 lit. d), jednak, aby mogło ono skutecznie funkcjonować, konieczne są także zmiany w ustawie o Służbie Więziennej. Chodzi o dodanie regulacji określających sposób i tryb przyznawania im dodatków. ©℗
Etap legislacyjny
Założenia do projektu opublikowane w wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów