Zgodnie z art. 23711a par. 1 kodeksu pracy (dalej: k.p.) pracodawca – niezależnie od liczby zatrudnianych pracowników – jest zobowiązany do konsultowania z pracownikami lub ich przedstawicielami wszystkich działań związanych z bezpieczeństwem i higieną pracy. Ustawodawca wskazał, że konsultacje dotyczą wszystkich działań związanych z bhp, jedynie dla przykładu wymieniając kilka rodzajów takich działań. W przepisach wykonawczych do działu X k.p. także przewiduje się uprawnienia konsultacyjne pracowników, m.in. w par. 15 ust. 3 rozporządzenia ministra gospodarki i pracy w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy, jak również w par. 2 ust. 2 rozporządzenia ministra zdrowia w sprawie badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy.
Co do zasady stroną reprezentującą pracowników podczas konsultacji przeprowadzanych z pracodawcą jest zakładowa organizacja związkowa lub osoby przez nią wybrane. Jeżeli natomiast została powołana komisja bhp na mocy art. 23712 k.p., a więc u pracodawcy zatrudniającego powyżej 250 pracowników, konsultacje te powinny być przeprowadzane w ramach tej komisji. Zgodnie z art. 23713a k.p. przedstawiciele pracowników, o których mowa powyżej, są wybierani przez zakładowe organizacje związkowe, a jeżeli u pracodawcy takie organizacje nie działają – przez pracowników, w trybie przyjętym w zakładzie pracy.