Postęp technologiczny i nowoczesne środki ochrony umożliwiają bezpieczną naukę zawodu osobom, które dopiero rozpoczynają zatrudnienie. Dlatego zmieniony zostanie wykaz prac wzbronionych i dozwolonych dla młodocianych uczęszczających do szkół branżowych.

Takie rozwiązania ma zawierać projekt przygotowywany przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej. Zgodnie z informacją zawartą w wykazie prac legislacyjnych rządu nowe przepisy powinny wejść w życie w II kw. br. (czyli do końca czerwca tego roku).
– Projektowane rozporządzenie ma na celu uwzględnienie potrzeb pracodawców zatrudniających młodocianych do praktycznej nauki zawodu. Obecne brzmienie obowiązującego rozporządzenia ogranicza możliwość zatrudniania młodocianych, a tym samym nabywanie przez nich umiejętności potrzebnych do wykonywania określonego zawodu. Zmiana ma na celu także ujednolicenie niektórych przepisów warunkujących wykonywanie prac ze względu na płeć – wskazano w informacji zawartej w wykazie.
Z uwagi na obecny kształt rozporządzenia młodociani nie mogą podejmować pracy w wielu sektorach gospodarki. Dotyczy to w szczególności praktycznej nauki w zawodzie szkutnika, dekarza, spawacza, mechanika i stolarza. – Dzięki rozwojowi technologicznemu w wielu profesjach niektóre zagrożenia zostały w znacznym stopniu ograniczone, np. poprzez wdrożenie nowych, wydajniejszych systemów wentylacji czy bezpiecznych dla zdrowia środków chemicznych – podkreślono w rządowej zapowiedzi zmian.
Modyfikacja jest też konieczna z powodu nowelizacji rozporządzenia ministra zdrowia w sprawie substancji chemicznych, ich mieszanin, czynników lub procesów technologicznych o działaniu rakotwórczym lub mutagennym w środowisku pracy (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 2235). Rozszerzono wykaz procesów technologicznych, w których dochodzi do uwalniania substancji chemicznych, ich mieszanin lub czynników o działaniu rakotwórczym lub mutagennym (przepisy w sprawie młodocianych powinny to uwzględniać). Konieczne jest też dostosowanie omawianych regulacji do rozporządzenia ministra edukacji narodowej z 15 lutego 2019 r. w sprawie ogólnych celów i zadań kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego oraz klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego (Dz.U. z 2019 r. poz. 316, ze zm.).
Przypomnijmy, że młodocianym – w rozumieniu k.p. – jest osoba, która ukończyła 15 lat, a nie przekroczyła 18 lat.
– Na podstawie zawartego w rozporządzeniu wykazu prac wzbronionych młodocianym zatrudniający sporządzają wykazy takich prac wykonywanych w ich zakładach. Warto podkreślić, że dozwolone jest zatrudnianie osób w wieku powyżej 16 lat przy niektórych pracach wzbronionych, jeżeli jest to niezbędne do odbycia przygotowania zawodowego – podkreśla Małgorzata Lorenc z firmy Lorenc Doradztwo HR.
Obecnie niedozwolona jest praca młodocianych m.in. w narażeniu na szkodliwe działanie pyłów uczulających, w warunkach podwyższonego ciśnienia, przy pracach na wysokości powyżej 3 m (grożących upadkiem), wszelkie prace na jednostkach pływających oraz w portach związane z obsługą techniczną statków oraz przy obróbce drewna z wykorzystaniem maszyn o bezpośrednim ręcznym posuwie materiału. ©℗