Jeśli pracodawca dysponuje dwoma ważnymi orzeczeniami pracownika, w tym przedłużonym na mocy przepisów covidowych, które jest korzystniejsze, to może skorygować wnioski, zwiększając wysokość dofinansowania za wcześniejsze miesiące.

Tak wynika z odpowiedzi Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) na pytanie Ogólnopolskiej Bazy Pracodawców Osób Niepełnosprawnych (OBPON.org). Dotyczyło ono firmy zatrudniającej pracownicę, która od 2010 r. ma stałe orzeczenie o lekkim stopniu niepełnosprawności. Z uwagi na pogarszający się stan zdrowia miała ona wydane kolejne orzeczenie, zaliczające ją do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności z symbolem 02-P (choroba psychiczna). Jego ważność upłynęła 31 stycznia 2021 r., a pracownica do dziś – z uwagi na epidemię – nie wystąpiła o nowe orzeczenie. Pracodawca od 1 lutego 2021 r. zaczął zaliczać ją do lekkiego stopnia niepełnosprawności, zapomniał bowiem, że termin ważności drugiego orzeczenia został wydłużony na podstawie art. 15h ust. 1 specustawy covidowej (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 2095 ze zm.). OBPON.org zapytał, czy pracodawca może dokonać korekty dofinansowania do wynagrodzenia pracownicy na tzw. plus, czyli zwiększającej jego kwotę (dopłata w przypadku orzeczenia o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności jest wyższa od tej należnej przy lekkim), od 1 lutego 2021 r. Zapytał też , jakie dokumenty oprócz skorygowanych wniosków Wn-D i załączników do nich pracodawca będzie musiał dosłać funduszowi.
PFRON wskazuje, że pracodawca dysponował dwoma ważnymi orzeczeniami pracownika, a jedno z nich – przedłużone na podstawie specustawy, było korzystniejsze nie tylko dla niego, ale też dla pracownicy ze względu na uprawnienia przysługujące z tytułu umiarkowanego stopnia niepełnosprawności. Dlatego powinien zaliczać ją do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności ze schorzeniem szczególnym od 1 lutego 2021 r. do upływu 60. dnia od odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, choć nie dłużej niż do wydania nowego dokumentu (art. 15h ust. 1 spec ustawy). W kontekście możliwości sporządzenia korekt od lutego 2021 r.,konieczna jest ocena pracodawcy, czy dofinansowanie za wcześniejsze miesiące faktycznie mu się należy.
PFRON zwraca uwagę, że warunkiem uzyskiwania dopłat jest m.in. to, aby wynagrodzenie nie było płacone gotówką, wniosek został złożony po jego wypłacie, a miesięczne koszty płacy zostały poniesione terminowo. Jeżeli pracodawca spełnia te wymogi, może wysłać korekty wniosków Wn-D zwiększające wysokość dofinansowania za okres od lutego 2021 r. Fundusz dodaje, że w przypadku prowadzenia czynności sprawdzających związanych z tymi korektami może być poproszony o przesłanie: listy płac z potwierdzeniami wypłaty wynagrodzenia za korygowany okres sprawozdawczy, oświadczenia o formie i dacie jego wypłaty oraz orzeczenia o stopniu niepełnosprawności pracownika. Fakt dysponowania orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności może skutkować koniecznością dopłaty wynagrodzenia za nadgodziny za ten okres ze względu na skrócony czas pracy (dla osób z lekką dysfunkcją zdrowotną nie może on przekraczać ośmiu godzin na dobę i 40 tygodniowo, dla tych z umiarkowaną i znaczną – siedmiu godzin na dobę i 35 tygodniowo).