Zgodnie z ustawą o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego (Dz. U. z 2014r., poz. 496) kombatantem jest osoba, która brała udział w wojnach, działaniach zbrojnych i powstaniach narodowych, wchodząc w skład formacji wojskowych lub organizacji walczących o suwerenność i niepodległość Rzeczypospolitej Polskiej.

W związku z wyjątkowymi zasługami, jakie wnieśli w istnienie i bezpieczeństwo Polski przyznane im zostały szczególne uprawnienia.

Pierwszym z nich są dodatki do renty lub emerytury. Każda osoba należąca do opisywanej grupy może liczyć na: dodatek kombatancki, dodatek kompensacyjny i ryczałt energetyczny.

Po drugie mogą liczyć na około 50% ulgi podczas korzystania ze środków komunikacji miejskiej.

Kolejnym uprawnieniem jest pierwszeństwo w oczekiwaniu na: środowiskową opiekę socjalną, świadczoną w miejscu zamieszkania, miejsce w domu pomocy społecznej oraz świadczeń opieki zdrowotnej.

Jeżeli kombatant jest czynny zawodowo, może wnioskować o dodatkowy urlop wypoczynkowy w wymiarze 10 dni każdego roku ale tylko gdy przysługujący im wymiar nie przekracza 26 dni.

W grupie przywilejów pracowniczych znajduję się możliwość przejścia na emeryturę po ukończeniu 55 roku życia – kobieta i 60 lat – mężczyzna, gdy mogą udowodnić posiadanie okresu zatrudnienia wymaganego do otrzymania świadczenia.

Pracodawca nie może samodzielnie pozbawić zatrudnienia kombatanta, będącego w 2-letnim okresie przedemerytalnym. Niezbędna w takim przypadku jest zgoda starosty.

Ponadto okresy za które dana osoba otrzymała przymiot kombatanta wliczane są do okresów zatrudnienia, od których zależy przyznanie lub wysokość świadczeń przysługujących pracownikom od pracodawcy.

Znajdujący się w trudnej sytuacji życiowej kombatant może liczyć na pomoc majątkową.