Chociaż w teorii liczenie okresów wypowiedzenia umów o pracę wydaje się proste, w praktyce może nastręczać pewne trudności. Pokażemy na przykładach kiedy dokładnie rozpoczyna, a kiedy się kończy okres wypowiedzenia.

Czym jest okres wypowiedzenia?

Każda ze stron może rozwiązać umowę o pracę za wypowiedzeniem, co nastąpi po upływie owego okresu.

Należy więc w pierwszej kolejności odpowiedzieć na pytanie czym w ogóle jest okres wypowiedzenia? W orzecznictwie przyjmuje się, że jest to czas, który ma upłynąć od złożenia oświadczenia woli o wypowiedzeniu do dnia rozwiązania stosunku pracy z mocy oświadczenia woli o wypowiedzeniu. Okres wypowiedzenia nie może być krótszy od okresów ustanowionych przez Kodeks pracy. Nic nie stoi natomiast na przeszkodzie, aby strony w umowie ustaliły, że będzie on dłuższy niż ten wynikający z ustawy.

Ważne: Okres wypowiedzenia jest zarówno prawem pracownika (żeby miał czas na znalezienie nowej pracy), jak i pracodawcy (czas na znalezienie nowego pracownika).

Ile wynoszą okresy wypowiedzenia?

Zgodnie z art. 36 Kodeksu pracy okres wypowiedzenia umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony i umowy o pracę zawartej na czas określony jest uzależniony od okresu zatrudnienia u danego pracodawcy i wynosi:

  • 2 tygodnie, jeżeli pracownik był zatrudniony krócej niż 6 miesięcy;
  • 1 miesiąc, jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej 6 miesięcy;
  • 3 miesiące, jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej 3 lata.

Ustawa wskazuje również, że jeżeli pracownik jest zatrudniony na stanowisku związanym z odpowiedzialnością materialną za powierzone mienie, strony mogą ustalić w umowie o pracę, że okresy te będą wydłużone. W przypadku zatrudnienia krótszego niż 6 miesięcy - okres wypowiedzenia wynosi 1 miesiąc, a w kolejnym wariancie 2-3 miesiące.

Do okresu zatrudnienia, od którego zależy długość okresu wypowiedzenia, wliczany jest łączny okres pracy u danego pracodawcy. Mogą być brane jednak pod uwagę okresy zatrudniania poprzedniego pracodawcy (jeżeli zmiana pracodawcy nastąpiła w wyniku przejścia zakładu pracy na innego pracodawcę), a także w innych przypadkach, gdy z mocy odrębnych przepisów nowy pracodawca jest następcą prawnym w stosunkach pracy nawiązanych przez pracodawcę poprzednio zatrudniającego tego pracownika.

Ważne: Pracownik i pracodawca mogą po dokonaniu wypowiedzenia umowy o pracę przez jednego z nich ustalić wcześniejszy termin rozwiązania umowy.

Z kolei umowa o pracę na okres próbny rozwiązuje się z upływem tego okresu, a przed jego upływem może być rozwiązana za wypowiedzeniem.

Okres wypowiedzenia umowy o pracę zawartej na okres próbny wynosi:

  • 3 dni robocze, jeżeli okres próbny nie przekracza 2 tygodni;
  • 1 tydzień, jeżeli okres próbny jest dłuższy niż 2 tygodnie;
  • 2 tygodnie, jeżeli okres próbny wynosi 3 miesiące.

Czy podczas umowy na okres próbny przysługuje urlop? Odpowiedź na to pytanie znajdziesz >> TUTAJ <<

Czy można skrócić okres wypowiedzenia?

Tak. Jak to już zostało wspomniane pracownik i pracodawca po złożeniu wypowiedzenia mogą ustalić wcześniejszy termin rozwiązania umowy. Jednak muszą się obie strony na to zgodzić. W innym wypadku będzie obowiązywał termin ustawowy (jeden z wymienionych powyżej).

Czy są jeszcze inne możliwości niezależne od zgody obu stron? Tak. Skrócenie okresu wypowiedzenia może nastąpić również w przypadku upadłości lub likwidacji pracodawcy z innych przyczyn niedotyczących pracowników (np. likwidacja stanowiska pracy). Wówczas pracodawca może, w celu wcześniejszego rozwiązania umowy o pracę, skrócić okres trzymiesięcznego wypowiedzenia, najwyżej jednak do 1 miesiąca. W takim przypadku pracownikowi przysługuje odszkodowanie w wysokości wynagrodzenia za pozostałą część okresu wypowiedzenia.

Okresy wypowiedzenia. Jak liczyć terminy

Przejdźmy teraz do głównej kwestii – jak obliczać wspomniane okresy? Jest to niezwykle istotne, bowiem to od kiedy zaczyna biec termin wypowiedzenia może skutkować „przeciągnięciem” się pracy o kolejny miesiąc. Wystarczy bowiem, że złożymy wypowiedzenie jeden dzień później co może w praktyce spowodować, że umowa rozwiąże się miesiąc później niż nam się wydawało.

Przyjrzyjmy się zatem na przykładach jak to będzie wyglądało w przypadku terminów liczonych w dniach, tygodniach i miesiącach. Konieczne będzie tutaj zajrzenie nie tylko do przepisów Kodeksu pracy, ale również Kodeksu cywilnego.

Termin liczony w dniach

Będzie miał on zastosowanie wyłącznie do umów o pracę na okres próbny zawartych na mniej niż 2 tygodnie.

Dzień złożenia oświadczenia o wypowiedzeniu nie jest wliczany do okresu wypowiedzenia. Termin będzie zatem zacząć biec od dnia następnego.

Przykład: Pracownik otrzymał wypowiedzenie umowy na okres próbny nieprzekraczającej 2 tygodnie w dniu 7 marca 2022 r. (poniedziałek). Bieg terminu wypowiedzenia takiej umowy rozpocznie się zatem w dniu 8 marca 2022 r. (wtorek) i będzie się kończył w dniu 10 marca 2022 r. (czwartek).

Termin liczony w tygodniach

Dniem rozpoczęcia biegu wypowiedzenia oznaczonego w tygodniu jest pierwsza niedziela występującą po dniu złożenia wypowiedzenia, licząc okres wypowiedzenia w tygodniach, ostatnim jego dniem jest sobota.

Przykład: Pracownik złożył pracodawcy przy wypowiedzenie umowy o pracę na okres próbny zawartej na 3 miesiące (2 tygodnie okresu wypowiedzenia) w dniu 7 marca 2022 r. (poniedziałek). Okres wypowiedzenia rozpocznie swój bieg w dniu 13 marca 2022 r. (niedziela) i skończy się w dniu 26 marca 2022 r. (sobota).

Termin liczony w miesiącach

Okres wypowiedzenia umowy o pracę oznaczony w miesiącu rozpoczyna się z pierwszym dniem kalendarzowym miesiąca po miesiącu, w którym zostało złożone wypowiedzenie umowy. Jego koniec następuje natomiast w ostatnim dniu miesiąca. Nie ma tutaj znaczenia miesiąc ma 28, 30 lub 31 dni.

Przykład: Pracownik (mając miesięczny termin wypowiedzenia) złożył pracodawcy wypowiedzenie umowy w dniu 3 lutego 2022 r. Jego bieg rozpocznie się w dniu 1 marca 2022 r. i zakończy w dniu 31 marca 2022 r.