Możliwość wykonywania pracy w miejscu zamieszkania od lat wynika z przepisów kodeksu pracy normujących telepracę, która polega na regularnym wykonywaniu pracy spoza zakładu pracy i przekazywaniu jej efektów w szczególności za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej. Epidemia wprowadziła dodatkowe, elastyczniejsze rozwiązanie w postaci pracy zdalnej wykonywanej w celu przeciwdziałania COVID-19, która również może być wykonywana w miejscu zamieszkania pracownika. Ponadto zgodnie z przepisami pracownik niezależnie od miejsca wykonywania obowiązków pracowniczych powinien stosować się do przyjętej przez pracodawcę organizacji pracy. Pracujący na odległość telepracownik powinien stosować się do wcześniej ustalonych założeń organizacyjnych, np. w zakresie czasu pracy i gotowości do jej wykonywania. Realizację tych zadań pracodawca może kontrolować i w razie potrzeby zastosować odpowiednią sankcję. I tak z przepisów o pracowniczej odpowiedzialności porządkowej wynika, że za nieprzestrzeganie przez pracownika ustalonej organizacji i porządku w procesie pracy, przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, przepisów przeciwpożarowych, a także przyjętego sposobu potwierdzania przybycia i obecności w pracy oraz usprawiedliwiania nieobecności w pracy, pracodawca może stosować karę upomnienia oraz karę nagany. Mają one zastosowanie niezależnie od miejsca naruszenia przyjętej organizacji pracy, a więc także wówczas gdy pracownik pracuje z domu.
Decyzja pracodawcy