Zgodnie z art. 32 ust. 1 ustawy o związkach zawodowych pracodawca bez zgody zarządu zakładowej organizacji związkowej nie może wypowiedzieć ani rozwiązać stosunku prawnego ze wskazanym uchwałą zarządu jego członkiem lub z inną osobą wykonującą pracę zarobkową będącą członkiem danej zakładowej organizacji związkowej, upoważnioną do reprezentowania tej organizacji wobec pracodawcy albo organu lub osoby dokonującej za pracodawcę czynności w sprawach z zakresu prawa pracy. Z kolei zgodnie z art. 411 par. 1 kodeksu pracy (dalej: k.p.) ochrona specjalnych kategorii pracowników (np. tych znajdujących się w wieku przedemerytalnym albo działaczy związkowych) jest wyłączana w razie ogłoszenia upadłości lub likwidacji pracodawcy.
Teoretycznie działanie pracodawcy w opisywanym przypadku jest więc prawidłowe. Przepisy nie zabraniają bowiem ani przeniesienia pracowników do nowego podmiotu, ani przeprowadzenia likwidacji. Jednak pod uwagę trzeba wziąć cel, w jakim te działania są przeprowadzane.