Rolnicy przebywający w krajach UE oraz państwach, z którymi Polska ma podpisane umowy dwustronne, otrzymają świadczenia dla kombatantów i osób represjonowanych.

Coraz więcej rolników zwraca się do KRUS z pytaniem, czy wyjazd za granicę ma wpływ na otrzymywanie przez nich rent i emerytur powiększonych o dodatki kombatancki i kompensacyjny oraz ryczałt energetyczny. Jak wyjaśnia KRUS, do 18 października 2014 r. dodatki dla osób represjonowanych i kombatantów mogły być przelewane na polskie konto, ewentualnie odbierały je osoby upoważnione przez świadczeniobiorcę. To się zmieniło po wejściu w życie art. 24a ust. 1 i 2 ustawy z 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 1206 ). Przepis ten umożliwia przesyłanie pieniędzy na zagraniczny rachunek bankowy w państwie zamieszkania uprawnionego. Przy czym z tego udogodnienia skorzystają osoby przebywające w UE, państwach należących do Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu oraz krajach, z którymi Polskę wiążą umowy międzynarodowe o zabezpieczeniu społecznym. Transfer następuje na wniosek uprawnionego – pismo trzeba złożyć do jednostki, która wypłaca mu rolnicze świadczenia emerytalno-rentowe.
Na takich samych zasadach KRUS transferuje rentę inwalidy wojennego lub wojskowego, która została przyznana na podstawie ustawy o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin (t.j. Dz.U. z 2010 r. nr 101, poz. 648 ze zm.).