Wynika tak z projektu nowelizacji ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw, który znajduje się na etapie uzgodnień. Zawiera on, oprócz modyfikacji obowiązujących jeszcze regulacji antycovidowych, także zmiany w innych obszarach. Chodzi m.in. o uprawnionych do renty uczniowskiej.
Jest ona wypłacana przez ZUS, pobiera ją obecnie ok. 11 tys. osób. Przysługuje uczniom szkół ponadpodstawowych, studentom szkół wyższych i uczestnikom studiów doktoranckich, jeżeli stali się całkowicie niezdolni do pracy w czasie nauki. Świadczenie jest wypłacane w wysokości najniższej renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy (obecnie to 1338,44 zł) i podlega corocznie waloryzacji.